Навигација

ЗП282 - Органска хемија 2

Спецификација предмета
НазивОрганска хемија 2
АкронимЗП282
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОрганска xемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима из структуре и реакција органских једињења, номенклатуром органских једињења, зависности физичких и хемијских својстава и структуре молекула, могућностима синтезе органских молекула и њихове примене. Корелација структуре и реактивности органских молекула и њена примена.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна теоријска знања из органске хемије која им уз усвојене лабораторијске вештине омогућавају решавање проблема из синтезе и реактивности органских молекула.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАмини и њихови деривати: синтеза и својства. Корелација структуре и базности амина. Реакције диазотовања и диазокупловања. Примена у синтези. Нитроједињења: структура и својства. Ароматична нитроједињења, експлозиви. Алдехиди и кетони: структура, својства и синтеза. Нуклеофилна адиција на карбонилну групу. Енолати и еноли. Кето-енолна равнотежа. Алдолна реакција. Својства α,β-незасићених алдехида и кетона и реакције коњуговане адиције. Карбоксилне киселина: структура, својства и синтеза. Корелација структуре и киселости. Реакције карбоксилних киселина. Конверзија у деривате. Нуклеофилна ацилна супституција. α-Халоген супституисане киселине и њихове реакције. Деривати карбоксилних киселина: ацил-халогениди, анхидриди, естри, амиди и нитрили. Структура, својства, синтеза и реактивност у реакцији нуклеофилне ацилне супституције. Синтеза и реакције β-дикарбонилних једињења. Естарски енолати и Claisen-ова кондензација. Малонестарска и ацетсирћетна естарска синтеза. Стратегија синтезе. Угљенихидрати: полифункционална природна једињења. Липиди. Хетероциклична ароматична једињења: структура и својства. Петочлани и шесточлани прстенови. Синтеза и карактеристичне реакције. Кондензовани прстенови. Амино киселине, протеини и нуклеинске киселине.
  Садржај практичне наставеСинтеза 6 органских препарата којима се илуструју најважније органске реакције.
  Литература
  1. К.П.Ц. Вoлхaрд, Н.E. Шoр, Oргaнскa хeмиja: структура и функција, 4. издaњe, Дaтa Стaтус: Наука, Бeoгрaд: Планета принт, 2004.
  2. Н.E. Шoр, Упутство за решавање задатака са решењима. Oргaнскa хeмиja: структура и функција, 4. издaњe, Дaтa Стaтус: Наука, Бeoгрaд: СП Принт, 2006.
  3. Групa aутoрa, Експериментална оргaнска хeмиjа, 4. издање, ТМФ, Бeoгрaд, 2011.
  4. Групa aутoрa, Збирка задатака из органске хемије, ТМФ, Бeoгрaд, 2000.
  5. T.W. Graham Solomons, C.B. Fryhle, Organic Chemistry, 9th ed., John Wiley Inc, New York, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, писмени колоквијуми.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари