Навигација

проф. др Саша Дрманић

Ванредни професор
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 327

011/3303669
локал669
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звање 31. мај 2018.

Предмети

14ББИ21614ББИ216 - Хемија хетероцикличних једињења
14Д17714Д177 - Хемија високоенергетских материјала
Д181Д181 - Хемија хетероцикличних једињења
ЗП281ЗП281 - Органска хемија 1
ЗП282ЗП282 - Органска хемија 2
МХОХ6МХОХ6 - Органски високоенергетски материјали
ХФИ410ХФИ410 - Хемија хетероцикличних једињења

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Saša Drmanić и Đorđe Janaćković, Preparation of α-TCP Cements from Calcium Deficient Hydroxyapatite obtained by Hydrothermal Method, KEY ENGINEERING MATERIALS, 309-311, 2006, pp. 821-824; 10.4028/www.scientific.net/KEM.309-311.821

Менторство

Докторске академске студије

 • Mултикритeриjaлнo мoдeлoвaњe и дистрибуциja тeшких мeтaлa и пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa у рeчним сeдимeнтимa Сaвe и Дунaвa, Драган Црнковић, 17.07.2020.
 • Примeнa нитрaминa и нeтoксичних aдитивних jeдињeњa у рaзвojу и прoизвoдњи сaврeмeних eксплoзивa и бaрутa, Никола Бобић, 03.05.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза, карактеризација и антиоксидативна активност супституисаних бензилиден-исатин-3-хидразона, Катарина Божић, 25.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација ди- и трихидрокси функционализованих глицидил азид полимера (GAP) као енергетских везива за добијање побољшаних ракетних горива (Synthesis and characterization of di and trihydroxy functionalized glycidyl azide polymer (GAP) as an energetic binder in advanced rocket propellants), Abdulla Bin Ishaq, 28.09.2018.
 • Термални ефекат детонације тритонала са микрометарским алуминијумом, Иван Димитријевић, 28.09.2018.
 • Синтеза, карактеризација и антиоксидативна активност супституисаних 1,4-дихидропиридина и њихових амида, Марија Ристовић, 21.09.2018.
 • Синтеза фенил супституисаних 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида и утицај протичних растварача на њихове UV спектре, Немања Маречек, 30.09.2017.
 • Синтеза деривата исатина и испитивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Стефан Милић, 17.11.2015.
 • Хемијска и експериментална карактеризација двобазних ракетних горива, Младен Бугарчић, 30.09.2015.
 • Синтеза комплекса деривата исатина са металима и испитивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Милена Шетка, 27.02.2015.
 • Примена и валидација поступка одређивања нечистоћа у активној супстанци дилкорана, Љиљана Бундало, 26.12.2014.

Основне академске студије

 • Синтеза и карактеризација антиоксидативна активност новосинтетисаних 3-арил супституисаних-1H-индазола, Снежана Шијаковић, 09.09.2020.
 • Синтеза и антиоксидативна активност супституисаних бензилиден-исатин-3-хидразона, Ивана Винчић, 04.06.2020.
 • Синтеза, карактеризација и антиоксидативна активност нових 3-арил супституисаних-1H-индазола, Теодора Филиповић, 26.09.2019.
 • Синтеза, солватохромизам и антиоксидативна активност имино деривата (2-пиридилметилен) дихидразида тиоугљене киселине и хинолин алдехида, Бојана Јовановић, 28.09.2018.
 • Синтеза фенил супституисаних 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида и одређивање њихове антиоксидативне активности, Катарина Божић, 25.09.2018.
 • Антиоксидативна активност и изомеризација 1-арилиден-5-(пиридин-3-карбонил) дихидразида тиоугљене киселине, Марија Ристовић, 22.09.2017.
 • Испитивање утицаја супституената на константи киселости 3-(4-супституисаних фенилимино)-1H-индол-2-она, Миљана Ђурић, 07.07.2017.
 • Проучавање солватохромизма и ефеката супституената на хемијска померања 2-((супституисаних фенилимино)метил)бензоевих киселина, Пеђа Милосављевић, 30.09.2016.
 • Синтеза и карактеризација комплекса деривата исатина, Немања Маречек, 28.09.2016.
 • Синтеза нових деривата исатина и одређивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Ана Петовић, 13.05.2016.
 • Синтеза комплекса деривата исатина са металима и испитивање њихове антимикробне активности, Александра Недовић, 30.09.2014.
 • Синтеза и испитивање утицаја растварача на супституисане деривате исатина, Милица Бошњаков, 13.09.2013.

Основне студије

 • Синтеза, карактеризација и солватохромизам деривата исатина, Бојан Јанковић, 13.11.2015.
 • Испитивање утицаја растварача на формирање водоничне везе код 2-[(2-тиазолилимино)метил]-фенола и 4-[(2-тиазолилимино)метил]-фенола, Милица Домановић, 28.10.2013.
 • Синтеза и карактеризација нових деривата исатина и испитивање њихове антимикробне активности, Наташа Јовић, 04.10.2013.
 • Утицај супституената на IR и UV-Vis помераје 6-супституисаних никотинских киселина, Бошко Павловић, 18.03.2013.
 • Утицај метанола на затезну чврстоћу и крутост стакло-полиестер композитних цеви, Тијана Вуковић, 27.12.2012.
 • Синтеза и карактеризација имина добијених у реакцији између салицилалдехида и хетероцикличних супституисаних амина, Ивана Штрбенац, 03.09.2010.
 • Синтеза деривата 1,4-дихидропиридина у присуству јонске течности, Мина Поповић, 29.12.2009.
 • Утицај електрон-акцепторских супституената на структуру 2-(N-ариламинометилен) бензоевих киселина, Андријана Стефановић, 17.07.2008.
 • Утицај електрон-донорских супституената на структуру 2-( N-ариламинометилен) бензоевих киселина, Јадранка Качаревић, 26.06.2008.
 • Утицај протичних растварача на брзину хемијске раекције 6-супституисаних никотинских киселина у реакцији са диазоди-фенилметаном(ддм), Петар Јокић, 27.06.2006.
 • Утицај апроти6них растварача на реактивност 6 супституисаних никотинских киселина, Петар Кошевић, 21.09.2005.
 • Синтеза и испитивање конформација деривата салицилиденалдимина, Марија Косановић, 07.07.2005.
 • Утицај растварача на реактивност 2 супституисаних никотинских киселина, Душан Костадиновић, 30.06.2005.
 • Утицај апротичних растварача на реактивност 6/супституисаних никотинских киселина, Наташа Шпановић, 10.05.2004.
 • Испитивање утицаја апротичних расрварача на реактивност и апсорционе максимуме изомерних пиридин карбонских кисеина, Николина Шарић, 12.03.2004.
 • Утицај растварача на реактивност и апсорционе максимуме изомерних пиридин и н оксипиридин карбонских киселина, Марија Мирковић, 04.11.2003.