Navigation

проф. др Саша Дрманић

Ванредни професор
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 327

011/3303669
локал669
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеMay 31, 2018

Предмети

14ББИ21614BBI216 - Chemistry of Heterocyclic Compounds
14Д17714D177 - Chemistry of High Energy Materials
Д181D181 - Chemistry of Heterocyclic Compounds
ЗП281ZP281 - Organic chemistry I
ЗП282ZP282 - Organic chemistry II
МХОХ6MHOH6 - Organic Compounds with High Energy Contents
ХФИ410HFI410 - Chemistry of Heterocyclic Compounds

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Saša Drmanić, and Đorđe Janaćković, Preparation of α-TCP Cements from Calcium Deficient Hydroxyapatite obtained by Hydrothermal Method, KEY ENGINEERING MATERIALS, 309-311, 2006, pp. 821-824; 10.4028/www.scientific.net/KEM.309-311.821

Менторство

Докторске академске студије

 • Примeнa нитрaминa и нeтoксичних aдитивних jeдињeњa у рaзвojу и прoизвoдњи сaврeмeних eксплoзивa и бaрутa, Никола Бобић, 03.05.2017.

Мастер академске студије

 • Термални ефекат детонације тритонала са микрометарским алуминијумом, Иван Димитријевић, 28.09.2018.
 • Синтеза, карактеризација и антиоксидативна активност супституисаних 1,4-дихидропиридина и њихових амида, Марија Ристовић, 21.09.2018.
 • Синтеза фенил супституисаних 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида и утицај протичних растварача на њихове UV спектре, Немања Маречек, 30.09.2017.
 • Синтеза деривата исатина и испитивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Стефан Милић, 17.11.2015.
 • Хемијска и експериментална карактеризација двобазних ракетних горива, Младен Бугарчић, 30.09.2015.
 • Синтеза комплекса деривата исатина са металима и испитивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Милена Шетка, 27.02.2015.
 • Примена и валидација поступка одређивања нечистоћа у активној супстанци дилкорана, Љиљана Бундало, 26.12.2014.

Основне академске студије

 • Синтеза, солватохромизам и антиоксидативна активност имино деривата (2-пиридилметилен)дихидразида тиоугљене киселине и хинолин алдехида, Бојана Јовановић, 28.09.2018.
 • Синтеза фенил супституисаних 2-(3-хлор-2-хиноксалинил)хидразонбензалдехида и одређивање њихове антиоксидативне активности, Катарина Божић, 25.09.2018.
 • Антиоксидативна активност и изомеризација 1-арилиден-5-(пиридин-3-карбонил) дихидразида тиоугљене киселине, Марија Ристовић, 22.09.2017.
 • Испитивање утицаја супституената на константи киселости 3-(4-супституисаних фенилимино)-1H-индол-2-она, Миљана Ђурић, 07.07.2017.
 • Проучавање солватохромизма и ефеката супституената на хемијска померања 2-((супституисаних фенилимино)метил)бензоевих киселина, Пеђа Милосављевић, 30.09.2016.
 • Синтеза и карактеризација комплекса деривата исатина, Немања Маречек, 28.09.2016.
 • Синтеза нових деривата исатина и одређивање њихове антимикробне и антиоксидативне активности, Ана Петовић, 13.05.2016.
 • Синтеза комплекса деривата исатина са металима и испитивање њихове антимикробне активности, Александра Недовић, 30.09.2014.
 • Синтеза и испитивање утицаја растварача на супституисане деривате исатина, Милица Бошњаков, 13.09.2013.

Основне студије

 • Синтеза, карактеризација и солватохромизам деривата исатина, Бојан Јанковић, 13.11.2015.
 • Испитивање утицаја растварача на формирање водоничне везе код 2-[(2-тиазолилимино)метил]-фенола и 4-[(2-тиазолилимино)метил]-фенола, Милица Домановић, 28.10.2013.
 • Синтеза и карактеризација нових деривата исатина и испитивање њихове антимикробне активности, Наташа Јовић, 04.10.2013.
 • Утицај супституената на IR и UV-Vis помераје 6-супституисаних никотинских киселина, Бошко Павловић, 18.03.2013.
 • Утицај метанола на затезну чврстоћу и крутост стакло-полиестер композитних цеви, Тијана Вуковић, 27.12.2012.
 • Синтеза и карактеризација имина добијених у реакцији између салицилалдехида и хетероцикличних супституисаних амина, Ивана Штрбенац, 03.09.2010.
 • Синтеза деривата 1,4-дихидропиридина у присуству јонске течности, Мина Поповић, 29.12.2009.
 • Утицај електрон-акцепторских супституената на структуру 2-(N-ариламинометилен) бензоевих киселина, Андријана Стефановић, 17.07.2008.
 • Утицај електрон-донорских супституената на структуру 2-( N-ариламинометилен) бензоевих киселина, Јадранка Качаревић, 26.06.2008.
 • Утицај протичних растварача на брзину хемијске раекције 6-супституисаних никотинских киселина у реакцији са диазоди-фенилметаном(ддм), Петар Јокић, 27.06.2006.
 • Утицај апроти6них растварача на реактивност 6 супституисаних никотинских киселина, Петар Кошевић, 21.09.2005.
 • Синтеза и испитивање конформација деривата салицилиденалдимина, Марија Косановић, 07.07.2005.
 • Утицај растварача на реактивност 2 супституисаних никотинских киселина, Душан Костадиновић, 30.06.2005.
 • Утицај апротичних растварача на реактивност 6/супституисаних никотинских киселина, Наташа Шпановић, 10.05.2004.
 • Испитивање утицаја апротичних расрварача на реактивност и апсорционе максимуме изомерних пиридин карбонских кисеина, Николина Шарић, 12.03.2004.
 • Утицај растварача на реактивност и апсорционе максимуме изомерних пиридин и н оксипиридин карбонских киселина, Марија Мирковић, 04.11.2003.