Navigacija

prof. dr Saša Drmanić

Vanredni profesor
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 327

011/3303669
lokal 669
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.

Predmeti

14BBI216 14BBI216 - Hemija heterocikličnih jedinjenja
14D177 14D177 - Hemija visokoenergetskih materijala
D181 D181 - Hemija heterocikličnih jedinjenja
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
MHOH6 MHOH6 - Organski visokoenergetski materijali
HFI410 HFI410 - Hemija heterocikličnih jedinjenja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Saša Drmanić i Đorđe Janaćković, Preparation of α-TCP Cements from Calcium Deficient Hydroxyapatite obtained by Hydrothermal Method, KEY ENGINEERING MATERIALS, 309-311, 2006, pp. 821-824; 10.4028/www.scientific.net/KEM.309-311.821

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Primena nitramina i netoksičnih aditivnih jedinjenja u razvoju i proizvodnji savremenih eksploziva i baruta, Nikola Bobić, 03.05.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza fenil supstituisanih 2-(3-hlor-2-hinoksalinil)hidrazonbenzaldehida i uticaj protičnih rastvarača na njihove UV spektre, Nemanja Mareček, 30.09.2017.
 • Sinteza derivata isatina i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Stefan Milić, 17.11.2015.
 • Hemijska i eksperimentalna karakterizacija dvobaznih raketnih goriva, Mladen Bugarčić, 30.09.2015.
 • Sinteza kompleksa derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Milena Šetka, 27.02.2015.
 • Primena i validacija postupka određivanja nečistoća u aktivnoj supstanci dilkorana, Ljiljana Bundalo, 26.12.2014.

Osnovne akademske studije

 • Antioksidativna aktivnost i izomerizacija 1-ariliden-5-(piridin-3-karbonil) dihidrazida tiougljene kiseline, Marija Ristović, 22.09.2017.
 • Ispitivanje uticaja supstituenata na konstanti kiselosti 3-(4-supstituisanih fenilimino)-1H-indol-2-ona, Miljana Đurić, 07.07.2017.
 • Proučavanje solvatohromizma i efekata supstituenata na hemijska pomeranja 2-((supstituisanih fenilimino)metil)benzoevih kiselina, Peđa Milosavljević, 30.09.2016.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa derivata isatina, Nemanja Mareček, 28.09.2016.
 • Sinteza novih derivata isatina i određivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Ana Petović, 13.05.2016.
 • Sinteza kompleksa derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Aleksandra Nedović, 30.09.2014.
 • Sinteza i ispitivanje uticaja rastvarača na supstituisane derivate isatina, Milica Bošnjakov, 13.09.2013.

Osnovne studije

 • Sinteza, karakterizacija i solvatohromizam derivata isatina, Bojan Janković, 13.11.2015.
 • Ispitivanje uticaja rastvarača na formiranje vodonične veze kod 2-[(2-tiazolilimino)metil]-fenola i 4-[(2-tiazolilimino)metil]-fenola, Milica Domanović, 28.10.2013.
 • Sinteza i karakterizacija novih derivata isatina i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Nataša Jović, 04.10.2013.
 • Uticaj supstituenata na IR i UV-Vis pomeraje 6-supstituisanih nikotinskih kiselina, Boško Pavlović, 18.03.2013.
 • Uticaj metanola na zateznu čvrstoću i krutost staklo-poliester kompozitnih cevi, Tijana Vuković, 27.12.2012.
 • Sinteza i karakterizacija imina dobijenih u reakciji između salicilaldehida i heterocikličnih supstituisanih amina, Ivana Štrbenac, 03.09.2010.
 • Sinteza derivata 1,4-dihidropiridina u prisustvu jonske tečnosti, Mina Popović, 29.12.2009.
 • Uticaj elektron-akceptorskih supstituenata na strukturu 2-(N-arilaminometilen) benzoevih kiselina, Andrijana Stefanović, 17.07.2008.
 • Uticaj elektron-donorskih supstituenata na strukturu 2-( N-arilaminometilen) benzoevih kiselina, Jadranka Kačarević, 26.06.2008.
 • Uticaj protičnih rastvarača na brzinu hemijske raekcije 6-supstituisanih nikotinskih kiselina u reakciji sa diazodi-fenilmetanom(ddm), Petar Jokić, 27.06.2006.
 • Uticaj aproti6nih rastvarača na reaktivnost 6 supstituisanih nikotinskih kiselina, Petar Košević, 21.09.2005.
 • Sinteza i ispitivanje konformacija derivata salicilidenaldimina, Marija Kosanović, 07.07.2005.
 • Uticaj rastvarača na reaktivnost 2 supstituisanih nikotinskih kiselina, Dušan Kostadinović, 30.06.2005.
 • Uticaj aprotičnih rastvarača na reaktivnost 6/supstituisanih nikotinskih kiselina, Nataša Španović, 10.05.2004.
 • Ispitivanje uticaja aprotičnih rasrvarača na reaktivnost i apsorcione maksimume izomernih piridin karbonskih kiseina, Nikolina Šarić, 12.03.2004.
 • Uticaj rastvarača na reaktivnost i apsorcione maksimume izomernih piridin i n oksipiridin karbonskih kiselina, Marija Mirković, 04.11.2003.