Navigacija

prof. dr Saša Drmanić

Vanredni profesor
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 327

011/3303669
lokal 669
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.

Predmeti

14BBI216 14BBI216 - Hemija heterocikličnih jedinjenja
14D177 14D177 - Hemija visokoenergetskih materijala
D181 D181 - Hemija heterocikličnih jedinjenja
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
MHOH6 MHOH6 - Organski visokoenergetski materijali
HFI410 HFI410 - Hemija heterocikličnih jedinjenja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Saša Drmanić i Đorđe Janaćković, Preparation of α-TCP Cements from Calcium Deficient Hydroxyapatite obtained by Hydrothermal Method, KEY ENGINEERING MATERIALS, 309-311, 2006, pp. 821-824; 10.4028/www.scientific.net/KEM.309-311.821

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Multikriterijalno modelovanje i distribucija teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u rečnim sedimentima Save i Dunava, Dragan Crnković, 17.07.2020.
 • Primena nitramina i netoksičnih aditivnih jedinjenja u razvoju i proizvodnji savremenih eksploziva i baruta, Nikola Bobić, 03.05.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza, karakterizacija i antioksidativna aktivnost supstituisanih benziliden-isatin-3-hidrazona, Katarina Božić, 25.09.2019.
 • Sinteza i karakterizacija di- i trihidroksi funkcionalizovanih glicidil azid polimera (GAP) kao energetskih veziva za dobijanje poboljšanih raketnih goriva (Synthesis and characterization of di and trihydroxy functionalized glycidyl azide polymer (GAP) as an energetic binder in advanced rocket propellants), Abdulla Bin Ishaq, 28.09.2018.
 • Termalni efekat detonacije tritonala sa mikrometarskim aluminijumom, Ivan Dimitrijević, 28.09.2018.
 • Sinteza, karakterizacija i antioksidativna aktivnost supstituisanih 1,4-dihidropiridina i njihovih amida, Marija Ristović, 21.09.2018.
 • Sinteza fenil supstituisanih 2-(3-hlor-2-hinoksalinil)hidrazonbenzaldehida i uticaj protičnih rastvarača na njihove UV spektre, Nemanja Mareček, 30.09.2017.
 • Sinteza derivata isatina i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Stefan Milić, 17.11.2015.
 • Hemijska i eksperimentalna karakterizacija dvobaznih raketnih goriva, Mladen Bugarčić, 30.09.2015.
 • Sinteza kompleksa derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Milena Šetka, 27.02.2015.
 • Primena i validacija postupka određivanja nečistoća u aktivnoj supstanci dilkorana, Ljiljana Bundalo, 26.12.2014.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija antioksidativna aktivnost novosintetisanih 3-aril supstituisanih-1H-indazola, Snežana Šijaković, 09.09.2020.
 • Sinteza i antioksidativna aktivnost supstituisanih benziliden-isatin-3-hidrazona, Ivana Vinčić, 04.06.2020.
 • Sinteza, karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih 3-aril supstituisanih-1H-indazola, Teodora Filipović, 26.09.2019.
 • Sinteza, solvatohromizam i antioksidativna aktivnost imino derivata (2-piridilmetilen) dihidrazida tiougljene kiseline i hinolin aldehida, Bojana Jovanović, 28.09.2018.
 • Sinteza fenil supstituisanih 2-(3-hlor-2-hinoksalinil)hidrazonbenzaldehida i određivanje njihove antioksidativne aktivnosti, Katarina Božić, 25.09.2018.
 • Antioksidativna aktivnost i izomerizacija 1-ariliden-5-(piridin-3-karbonil) dihidrazida tiougljene kiseline, Marija Ristović, 22.09.2017.
 • Ispitivanje uticaja supstituenata na konstanti kiselosti 3-(4-supstituisanih fenilimino)-1H-indol-2-ona, Miljana Đurić, 07.07.2017.
 • Proučavanje solvatohromizma i efekata supstituenata na hemijska pomeranja 2-((supstituisanih fenilimino)metil)benzoevih kiselina, Peđa Milosavljević, 30.09.2016.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa derivata isatina, Nemanja Mareček, 28.09.2016.
 • Sinteza novih derivata isatina i određivanje njihove antimikrobne i antioksidativne aktivnosti, Ana Petović, 13.05.2016.
 • Sinteza kompleksa derivata isatina sa metalima i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Aleksandra Nedović, 30.09.2014.
 • Sinteza i ispitivanje uticaja rastvarača na supstituisane derivate isatina, Milica Bošnjakov, 13.09.2013.

Osnovne studije

 • Sinteza, karakterizacija i solvatohromizam derivata isatina, Bojan Janković, 13.11.2015.
 • Ispitivanje uticaja rastvarača na formiranje vodonične veze kod 2-[(2-tiazolilimino)metil]-fenola i 4-[(2-tiazolilimino)metil]-fenola, Milica Domanović, 28.10.2013.
 • Sinteza i karakterizacija novih derivata isatina i ispitivanje njihove antimikrobne aktivnosti, Nataša Jović, 04.10.2013.
 • Uticaj supstituenata na IR i UV-Vis pomeraje 6-supstituisanih nikotinskih kiselina, Boško Pavlović, 18.03.2013.
 • Uticaj metanola na zateznu čvrstoću i krutost staklo-poliester kompozitnih cevi, Tijana Vuković, 27.12.2012.
 • Sinteza i karakterizacija imina dobijenih u reakciji između salicilaldehida i heterocikličnih supstituisanih amina, Ivana Štrbenac, 03.09.2010.
 • Sinteza derivata 1,4-dihidropiridina u prisustvu jonske tečnosti, Mina Popović, 29.12.2009.
 • Uticaj elektron-akceptorskih supstituenata na strukturu 2-(N-arilaminometilen) benzoevih kiselina, Andrijana Stefanović, 17.07.2008.
 • Uticaj elektron-donorskih supstituenata na strukturu 2-( N-arilaminometilen) benzoevih kiselina, Jadranka Kačarević, 26.06.2008.
 • Uticaj protičnih rastvarača na brzinu hemijske raekcije 6-supstituisanih nikotinskih kiselina u reakciji sa diazodi-fenilmetanom(ddm), Petar Jokić, 27.06.2006.
 • Uticaj aproti6nih rastvarača na reaktivnost 6 supstituisanih nikotinskih kiselina, Petar Košević, 21.09.2005.
 • Sinteza i ispitivanje konformacija derivata salicilidenaldimina, Marija Kosanović, 07.07.2005.
 • Uticaj rastvarača na reaktivnost 2 supstituisanih nikotinskih kiselina, Dušan Kostadinović, 30.06.2005.
 • Uticaj aprotičnih rastvarača na reaktivnost 6/supstituisanih nikotinskih kiselina, Nataša Španović, 10.05.2004.
 • Ispitivanje uticaja aprotičnih rasrvarača na reaktivnost i apsorcione maksimume izomernih piridin karbonskih kiseina, Nikolina Šarić, 12.03.2004.
 • Uticaj rastvarača na reaktivnost i apsorcione maksimume izomernih piridin i n oksipiridin karbonskih kiselina, Marija Mirković, 04.11.2003.