Navigacija

14BBI216 - Hemija heterocikličnih jedinjenja

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija heterocikličnih jedinjenja
Akronim 14BBI216
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija 1 i Organska hemija 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje osnovnih i viših znanja iz oblasti dobijanja, reaktivnosti i karakterizacije heterocikličnih jedinjenja, kao i njihovog značaja za razne hemijske i biohemijske procese.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da budu osposobljeni za određivanje i poznavanje mehanizama hemijskih reakcija heterocikličnih jedinjenja, kao i poznavanja reakcija i metoda za njihovo kompletno definisanje. Takođe, studenti treba da budu osposobljeni za karakterizaciju, kao i farmaceutsku i industrijsku primenu heterocikličnih jedinjenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predavanja obuhvataju teorijske osnove proučavanja mehanizama organskih reakcija heterocikličnih jedinjenja, kao i niza metoda za njihovo dobijanje. U ovom delu posebno se ističe proučavanje mehanizama elektrofilne aromatske supstitucije, kao i reakcija ciklizacije, nukleofilne adicije i reakcija otvaranja prstena kod heterocikličnih jedinjenja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Drmanić, "Hemija heterocikličnih jedinjenja", TMF, Beograd, 2012.
   2. A. R. Katritzky; A.F.Pozhazskii, Handbook of Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press, Oxford, 2003.
   3. T. L. Gilchrist, Heterocyclic Chemistry, Longman, 1997.
   4. K.P.C.Volhard, N.E.Šor, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004. god.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari