Navigacija

14D177 - Hemija visokoenergetskih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija visokoenergetskih materijala
Akronim 14D177
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa hemijom visoko energetskih materijala. Objašnjava prirodu i mehanizam odvijanja ovih procesa, kao i hemijskih reakcija koje dovode do ovakvih procesa. U ovom predmetu takođe se definišu i termohemijske analize, kao i karakteristike eksplozivnih polimera i njihovih nitro agenasa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa hemijom visoko energetskih materijala. Objašnjava prirodu i mehanizam odvijanja ovih procesa, kao i hemijskih reakcija koje dovode do ovakvih procesa. U ovom predmetu takođe se definišu i termohemijske analize, kao i karakteristike eksplozivnih polimera i njihovih nitro agenasa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studenta sa odabranim energetskim materijalima, njihovim hemijskim i fizičkim karakteristikama, dobijanjem i primenom. Proručavaju se vrste i osobine raznih visoko energetskih materijala, reakcije kojima nastaju i modifikuju se radi veće efikasnosti, kao i reakcije kojima oslobađaju energiju i njihove termohemisjke karakteristike. Takođe predmet predstavlja i metode kojima se može utvrditi kvalitet energetskih materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. P. Agrawal, R. Hodgson, "Organic Chemistry of Explosives, Wiley, 2007.
   2. T. Urbanski, "Chemistry and Technology of Explosives", Vol. 1-4, 1992, Pergamon Press.
   3. A. Stamatović, "Fizika eksplozije", CIP Narodna biblioteka Srbije, 1996, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40