Навигација

ЗП281 - Органска хемија 1

Спецификација предмета
НазивОрганска хемија 1
АкронимЗП281
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта xемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима из структуре и реакција органских једињења, номенклатуром органских једињења, зависности физичких и хемијских својстава и структуре молекула, могућностима синтезе органских молекула и њихове примене.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна теоријска знања из органске хемије која им уз усвојена практична знања о техници рада и операцијама у лабораторији за органску хемију омогућавају решавање проблема из синтезе и реактивности органских молекула.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОрганска једињења и хемијске везе. Подела органских једињења: функционалне групе. Алкани и циклоалкани: својства и конформациона анализа. Радикалско халогеновање (ланчани механизам) и реактивност. Стереохемија: конституциони изомери и стереоизомери. Хирални молекули (R,S–систем). Oптичка активност. Халогеналкани: својства и синтеза. Бимолекулска и мономолекулска нуклеофилна супституција (SN1 и SN2). Реакције елиминације (E2 и E1). Стереохемија реакцијa. Алкени и алкини: својства и синтеза. Електрофилна адиција и радикалска адиција. Димеризација, олигомеризација и полимеризација алкена. Реактивност алкенил-халогенида. Коњуговани диени. Електрофилна адиција на коњуговане диене. Полимеризација коњугованих диена. Ароматична једињења: бензен и ароматичност. Hückel–ово правило ароматичности. Синтеза деривата бензена: електрофилна ароматична супституција. Реактивност и региоселективност. Органометална једињења: синтеза, својства и примена у синтези. Алкохоли и етри: својства и синтеза. Реакције алкохола и етара. Сумпорни аналози алкохола и етара. Феноли и арил-халогениди. Нуклеофилна ароматична супституција. Хемијске својства фенола.
  Садржај практичне наставеЕкспериментална техника у лабораторији за органску хемију. Основне методе издвајања и пречишћавања органских супстанци. Синтеза 2–3 органска препарата.
  Литература
  1. К.П.Ц. Вoлхaрд, Н.E. Шoр, Oргaнскa хeмиja: структура и функција, 4. издaњe, Дaтa Стaтус: Наука, Бeoгрaд: Планета принт, 2004.
  2. Н.E. Шoр, Упутство за решавање задатака са решењима. Oргaнскa хeмиja: структура и функција, 4. издaњe, Дaтa Стaтус: Наука, Бeoгрaд: СП Принт, 2006.
  3. Групa aутoрa, Експериментална оргaнска хeмиjа, 4. издање, ТМФ, Бeoгрaд, 2011.
  4. Групa aутoрa, Збирка задатака из органске хемије, ТМФ, Бeoгрaд, 2000.
  5. T.W. Graham Solomons, C.B. Fryhle, Organic Chemistry, 9th ed., John Wiley Inc, New York, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, писмени колоквијуми.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари