Navigacija

prof. dr Dušan Mijin

Redovni profesor
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 335

011/3303674
lokal 674
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 9. novembar 2011.

Predmeti

14BBI217 14BBI217 - Praktikum iz hemije prirodnih organskih jedinjenja
14D155 14D155 - Organske boje i pigmenti
14IGI37 14IGI37 - Grafičke boje i lepkovi
D138 D138 - Kataliza u organskoj hemiji
ZP28 ZP28 - Organska hemija
ZP281 ZP281 - Organska hemija 1
ZP282 ZP282 - Organska hemija 2
MBIB01 MBIB01 - Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja
MBIP4 MBIP4 - Tehnologija ulja i masti
MHOH4 MHOH4 - Boje i pigmenti
HOH310 HOH310 - Hemija prirodnih organskih jedinjenja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Sanja Đurović, Bogdan Nikolić, Nevena Luković, Jelena Jovanović, Andrea Stefanović, Nataša Šekuljica, Dušan Mijin i Zorica Knežević-Jugović, The impact of high-power ultrasound and microwave on the phenolic acid profile and antioxidant activity of the extract from yellow soybean seeds, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 122, 2018, pp. 223-231; 10.1016/j.indcrop.2018.05.078
 2. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, F Vonmoos, Dušan Mijin, Predrag Živković i Katica Drljević, The qualitative electrochemical determination of clarithromycin and spectroscopic detection of its structural changes at gold electrode, ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 9, 7, 2007, pp. 1643-1647
 3. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Dušan Mijin, Predrag Živković, I Kosović, Katica Drljević i M Jovanović, Studies on electrochemical oxidation of azithromycin and Hemomycin at gold electrode in neutral electrolyte, ELECTROCHIMICA ACTA, 51, 12, 2006, pp. 2407-2416

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza, struktura i svojstva novih azo boja na bazi 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida, Slavica Porobić, 30.09.2020.
 • Eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja hinolonskih azo boja i njihovih prekursora, Violeta Arsovski, 03.04.2017.
 • Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda, Nataša Šekuljica, 30.09.2016.
 • Strukturne i solvatohromne karakteristike 5-(arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-supstituisanih-2-piridona: eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja, Jelena Mirković, 29.09.2015.
 • Proučavanje mehanizma enzimske sinteze 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona, Nevena Prlainović, 05.07.2012.

Master akademske studije

 • Sinteza i tautomerija azo-azometinskih boja na bazi 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, Suzana Karać, 27.02.2020.
 • Sinteza i karakterizacija 3-piridinijum-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Mima Milošević, 30.09.2019.
 • Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 3-piridinijum-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Petra Pavlović, 30.09.2019.
 • Solvatohromna svojstva 5-((disupstituisanih fenil)diazenil)-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropirin-3-karbonitrila, Miloš Janjuš, 21.09.2018.
 • Sinteza novih 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(disupstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida, Kristina Veljović, 30.09.2017.
 • Uticaj stepena hidrolize na tehnološko-funkcionalna svojstva hidrolizata sojinih proteina, Maja Stanojević, 30.09.2017.
 • Degradacija nikosulfurona pomoću Fenton reakcije, Dunja Dabić, 30.09.2016.
 • Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 3-amido-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Slavica Porobić, 09.09.2016.
 • Sinteza i karakterizacija N-(4-supstituisanih fenil)-3-fenil-2-propenamida, Gordana Tanasijević, 30.09.2015.
 • Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 4-hidroksi-2-hinolona, Julijana Tadić, 30.09.2015.
 • Primena piridonske azo boje u solarnim ćelijama aktiviranih boja, Aleksandra Mašulović, 30.09.2015.
 • Imobilizacija peroksidaze iz svežeg ekstrakta rena glutaraldehidom u umrežene enzimske agregate, Milica Svetozarević, 30.09.2015.
 • Dekolorizacija antrahinonske boje peroksidazom iz rena imobilisanom na kaolinu, Dragana Zrnić, 30.09.2014.
 • Sinteza disazo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Luka Matović, 30.09.2014.
 • Sinteza 4,6-disupstituisanih 3-cijano-2-piridona u prisustvu aminokiselina kao katalizatora, Aleksandar Milivojević, 27.02.2014.
 • Dekolorizacija sintetske komercijalne antrahinonske boje pomoću slobodne i imobilisane peroksidaze iz rena, Marija Živković, 27.09.2013.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija novih arilazo piridonskih boja na bazi 4-fenil-6-hidroksi-3-piridinijum-2-piridona, Marija Milošević, 30.09.2020.
 • Uklanjanje antrahinonskih boja, korišćenjem peroksidaze iz rena, primenom mikroreaktorskog sistema, Nevena Stanišić, 30.09.2020.
 • Enzimska degradacija antrahinonskih boja u kontinualnom sistemu peroksidazom iz krompirove ljuske, Dragan David Vukadinović, 30.09.2020.
 • Sinteza 10-decil-10H-fenotiazin-3,7-diamina, Marijana Popadić, 30.09.2020.
 • Sinteza 6-hidroksi-5-(hidroksi supstituisanih fenilazo)-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, Jevrem Milojković, 18.09.2020.
 • Antioksidativna aktivnost određenih 2-piridona i arilazo piridonskih boja, Vanja Veruševski, 21.07.2020.
 • Solvatohromizam azo-azometinskih boja iz 5-((4-formilfenil)diazenil)-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, Slađana Đulinac, 15.07.2019.
 • Proizvodnja i antioksidativna aktivnost mikročestica na bazi alginata i kazeina sa etarskim uljem timijana, Janja Todorović, 04.04.2019.
 • Antioksidativna aktivnost određenih piridonskih i hinolonskih boja kao i njihovih prekursora, Maja Radmanovac, 28.09.2018.
 • Imobilizacija različitih proteaza na alginatne mikročestice, Milica Veselinović, 28.09.2018.
 • Hofmanova degradacija 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida, Petra Pavlović, 28.09.2018.
 • Optimizacija sinteze 5-((4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)fenil)diazenil)-2-hidroksibenzaldehida, Mima Milošević, 21.09.2018.
 • Sinteza i solvatohromizam 4-((4(1N-benzo[d]imidazol-2-il)fenil)diazenil)-2-(((2-hidroksifenil)imino)metil)fenola, Marija Nešović, 21.09.2018.
 • Sinteza nekih novih 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(disupstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropirin-3-karbonitrila, Miloš Janjuš, 25.09.2017.
 • Kovalentna imobilizacija peroksidaze iz rena ( Armoracia rusticana) Purolite® A-109, Ilijana Kovrlija, 04.09.2017.
 • Solvatohromizam i tautomerija kod disazo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Aleksandar Pešić, 30.09.2016.
 • Obezbojavanje kisele boje elektrohemijski generisanim hipohloritom, Nemanja Đurović, 30.09.2016.
 • Sinteza novih 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(4-supstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida, Kristina Veljović, 26.09.2016.
 • Imobilizacija peroksidaze iz rena na sintetski nosač sa primarnim amino grupama, Tijana Žegarac, 16.09.2016.
 • Sinteza novih azo boja iz 3-amido-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Slavica Porobić, 30.09.2015.
 • Sinteza azo boje iz 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il) anilina, Ana Jenić, 08.09.2015.
 • Razgradnja sintetskih boja pomoću hipohlorita i mikrotalasnog zračenja, Dunja Dabić, 09.04.2015.
 • Kinetika enzimski katalizovane reakcije dekolorizacije antrahinonskih boja, Marina Velimirović, 30.09.2014.
 • Sinteza i karakterizacija 4-supstituisanih aminoazobenzena, Julijana Tadić, 29.09.2014.
 • Razgradnja antrahinonskih boja peroksidazom iz rena imobilisanom na polimernom nosaču, Nataša Mosnak, 03.03.2014.
 • Optimizacija postupka obezbojavanja sintetske tekstilne azo boje elektrohemijski generisanim hipohloritom, Vuk Tomić, 30.09.2013.
 • Sinteza novih 5-(4-supstituisanih arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-2-piridona, Luka Matović, 30.09.2013.
 • Proučavanje fotodegradacije azo boje u prisustvu katalizatora na bazi titan(IV)-oksida, Jelena Vujović, 24.09.2012.
 • Određivanje kinetike obezbojavanja tekstilne azo boje elektrohemijski generisanim hipohloritom, Tamara Vidović, 06.09.2012.
 • Sinteza i solvatohromizam 5-(4- supstituisanih arilazo)-6-metil-2-tiouracila, Marija Pavlović, 21.05.2012.

Osnovne studije

 • Ispitivanje solvatohromnih svojstava 5-(4-supstituisanih arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-2-piridona, Svetlana Đorđević, 23.12.2014.
 • Sinteza, struktura i karakteristike novih 5-(4-supstituisanih arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-2-piridona, Gordana Tanasijević, 11.07.2014.
 • Ispitivanje solvatohromnih svojstava nekih heteroarilazo piridonskih boja, Marija Zlatković, 19.03.2013.
 • Proučavanje uticaja soli na brzinu fotodegradacije karbofurana u prisustvu cink-oksida kao katalizatora, Jelena Petrović, 16.07.2012.
 • UV-vis apsorpcioni spektri 3-cijano-6-hidroksi-4-fenil-5-(2-, 3- i 4-metoksifenilazo)-2-piridona, Marija Lazarov, 30.05.2011.
 • Proučavanje azo-hidrazon tautomerije na primeru 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-5-(2-,3- i 4-metoksifenilazo)-2-piridona, Marija Tasić, 16.02.2011.
 • Ispitivanje kinetičkih parametara i mehanizma enzimske sinteze 4-etoksimetil-6-metil-3-cijano-2-piridona, Jelena Mirković, 16.09.2010.
 • Sinteza, karakterizacija i UV apsorpcioni spektri 1,3-difenil-2-(4-supstituisanih fenilazo)-propan-1,3-diona, Vladimir Mitrović, 29.03.2010.
 • Fotokatalizovana degradacija karbamatnih pesticida u vodi, Nadica Ristić, 18.09.2009.
 • Ispitivanje postojanosti otisaka na svetlost, Senka Minić, 19.05.2009.
 • Optimizacija enzimske sinteze izoamil-butirata, Suzana Simić, 25.09.2008.
 • Optimizacija enzimske sinteze izoamil-acetata, Aleksandar Drobnjak, 18.07.2008.
 • Proučavanje fotodegradacije metamitrona u vodi u prisustvu titan-dioksida i cink-oksida, Snežana Perović, 18.07.2008.
 • Isoitivanje uticaja nejonskih površinski aktivnih materija na ekstrakciju imunoglobulina G, Aleksandra Žderić, 16.06.2008.
 • Uticaj neorganskih jona na fotodegradaciju metamitrona u vodi, Marina Savić, 13.03.2008.
 • Sinteza 4,6-supstituisanih-3-cijano-2-piridona pomoću mikrotalasnog zračenja, Maja Ignjatov, 07.12.2007.
 • Ispitivanje zavisnosti Kovačevog retencionog indeksa alkil estara sirćetne, propionske, cikloheksan karboksilne, benzoeve i fenilsirćetne kiseline od temperature ključanja, Dejan Radančević, 13.07.2007.
 • Sinteza estara lipazom imobilisanom na komercijalnom nosaču, Milica Jecić, 10.05.2007.
 • Proučavanje uticaja rastvarača na fotodegradaciju sintetske azo boje, Dragana Zlatić, 28.12.2006.
 • Proučavanje fotodegradacije sintetske azo boje u vodi, Marina Radulović, 25.12.2006.
 • Sinteza 5-(4-supstituisanih arilazo)-4,6-supstituisanih-3-cijano-2-piridona pomoću mikrotalasnog zračenja, Aleksandra Mitoski, 29.09.2006.
 • Proučavanje fotodegradacije sintetske hidrazonske boje, Jelena Radivojević, 08.05.2006.
 • Ispitivanje fotodegradacije metomila u vodi, Jelena Đaja, 19.04.2006.
 • UV elektronski apsorcioni spektri n 4 supstituisanih fenil 2,3 difenilpropionamida, Brankica Ristić, 06.10.2005.
 • Uticaj rastvarača na fotodegradaciju metomila, Marija Murić, 30.09.2005.
 • Uv elektronski apsorcioni spektri arilazo diketona, Bojana Jakić, 30.09.2005.
 • Uv elektronski apsorcioni spektri 1 4 supstituisanih fenil 4,6 dimetil 3 cijano 2 piridona, Bojana Jarebica, 30.09.2005.
 • Proučavanje reakcije dobijanja amilizobutirata katalizovane lipazom iz candida rugosa, Dejan Savić, 14.04.2005.
 • Sinteza supstituisanih 3/cijano/2/piridona pomoću mikrotalasnog zračenja, Zorana Jovanović, 27.09.2004.
 • Ispitivanje reakcije kondenzacije 1.3/diketona sa cijonacetamidom katalizovane enzimom, Maja Stoilković, 19.03.2004.
 • Sinteza 1/4/supstituisanih fenil /4.6/dimetil /3/cijano/2/piridona, Ana Adžić, 23.02.2004.
 • Sinteza n/monosupstituisanih cijanoacetamida, Jelena Nedeljković, 30.09.2003.
 • Uticaj termičkog režima na promenu boje otiska pri prenošenju sa preslikača na proizvod, Predrag Lazović, 29.04.2003.
 • Ispitivanje kinetike oslobađanja acetilsalicilne kiseline iz tabletiranog oblika, Slobodan Gligorijević, 10.03.2003.
 • Uv elekronski apsorcioni spektri n/4/supstituisanih fenil 2,3/difenilpropionamida, Tatjana Markov, 24.02.2003.
 • Sinteza 1/alkil/4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Svetlana Trijić, 05.09.2002.
 • Ispitivanje kinetike enzimske katalizovane reakcije dobijanja 4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Aleksandar Vraneš, 05.07.2002.
 • Sinteza 4/acetil/4/brombifenila/, Nemanja Džordeski, 30.05.2002.
 • Određivanje molekularnih retencinih indeksa na osnovu kovačevih retencionih indeksa, Slavko Dimović, 11.04.2002.
 • Sinteza 5/akril/4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Danijela Vitas, 12.11.2001.
 • Ispitivanje kinetike reakcije dobijanja 4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona katalizovane enzimom, Ilija Katić, 31.10.2001.
 • Sinteza 5(monosupstituisanih arilazo ) 4,6-difenil 3-cijano-2-piridona, Marija Nestorović, 25.02.1999.
 • Enzimska eksterifikacija glicedola u organskim rastvaračima, Nevena Gorančić, 24.12.1998.

Lična prezentacija