Navigacija

HOH310 - Hemija prirodnih organskih jedinjenja

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija prirodnih organskih jedinjenja
Akronim HOH310
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija 1 i Organska hemija 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina, nukleinskih kiselina, prirodnih aromatičnih jedinjenja, lipida, terpena i terpenoida, vitamina, steroida i hormona, alkaloida i antibiotika.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja iz osnovnih i viših pojmova iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina, nukleinskih kiselina, prirodnih aromatičnih jedinjenja, lipida, terpena i terpenoida, vitamina, steroida i hormona, alkaloida i antibiotika koja će im omogućiti da u daljem studiranju i praktičnom radu kritički analiziraju i povezuju nove kompleksne ideje, kao i sposobnost ka razvoju novih ideja i dobro razumevanje procesa učenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta razmatraju se ugljeni hidrati (monosaharidi, disaharidi i polisaharidi), belančevine (prirodne aminokiseline, peptidna veza, struktura belančevina), nukleinske kiseline (sastav i struktura DNK i RNK), prirodna aromatična jedinjenja (podela i svojstva), lipidi (sastav, struktura, karakteristike i podela, složeni lipidi), terpeni i terpenoidi (struktura i podela), vitamini (definicija, podela vitamina), steroidi, hormoni (definicija i struktura, stereohemija i podela), alkaloidi (definicija i osnovni heterociklični sistemi alkaloida, podela), antibiotici (definicija, klasifikacija).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S.Petrović, D.Mijin, N.Stojanović, Hemija prirodnih organskih jedinjenja, TMF, Beograd, 2009. god.
   2. K.P.C.Volhard, N.E.Šor, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004. god.
   3. S.V.Bhat, B.A.Nagasamagi, M.Sivakumar, Chemistry of Natural Products, Narosa-Springer, Berlin, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, kolokvijumi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari