Navigacija

14BBI217 - Praktikum iz hemije prirodnih organskih jedinjenja

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz hemije prirodnih organskih jedinjenja
Akronim 14BBI217
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima vezanim za prirodna organska jedinjenja i to iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina, prirodnih aromatičnih jedinjenja, lipida, terpena i terpenoida, i alkaloida, kao i načinima dobijanja i izolovanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja iz osnovnih pojmova iz oblasti ugljenih hidrata, belančevina, prirodnih aromatičnih jedinjenja, lipida, terpena i terpenoida, i alkaloida koja će im omogućiti da u daljem studiranju i praktičnom radu kritički analiziraju i povezuju nove kompleksne ideje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave Acetilovanje monosaharida. Dobijanje osazona. Sinteza aminokiselina. Hromatografija na papiru aminokiselina - ninhidrinska reakcija. Izolovanje antocijaninskih pigmenata. Bazna hidroliza triglicerida. Dobijanje etarskih ulja. Hromatografija na tankom sloju ekstrakta paprike. Hromatografija na koloni ekstrakta paradajza. Izolovanje nikotina iz duvana. Literaturni rad.
   Literatura
   1. S.Petrović, D.Mijin, N.Stojanović, Hemija prirodnih organskih jedinjenja, TMF, Beograd, 2009. god.
   2. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, 4. izdanje, TMF, Beograd, 2011.god.
   3. Beleške sa vežbi
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe, literaturni rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20