Navigacija

Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja kojima su rukovodili nastavnici i saradnici TMF:

  • 45017 – Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji
  • 45019 – Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih meultifunkcionalnih materijala definisanih svojstava
  • 46010 – Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti