Navigacija

Osnovna istraživanja

Izdvojeni projekti osnovnih istraživanja finansiranih od strane Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja kojima rukovode nastavnici i istraživači TMF u periodu od 2011. do 2014:

 • 172004 Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih staklo-keramičkih materijala
 • 172005 Uticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom
 • 172007 Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materijala i teških metala
 • 172013 Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla
 • 172022 Razvoj efikasnijih hemijsko-inženjerskih procesa zasnovan na istraživanjima fenomena prenosa i principima intenzifikacije procesa
 • 172029 Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze
 • 172046 Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostruktuiranih funkcionalnih materijala za primenu u novom tehnologijama
 • 172054 Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode
 • 172062 Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokomponenata
 • 172063 Novi industrijski i ekološki aspekti primene hemijske termodinamike na unapređenje hemijskih procesa sa višefaznim i višekomponentnim sistemima
 • 174004 Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma
 • 179038 Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja