Navigacija

Izveštaj o samovrednovanju 2019

U 2019. godini Tehnološko-metalurški fakultet je u skladu sa zakonskim obavezama pristupio izradi Izveštaja o postupku i rezultatima samovrednovanja. Izveštaj o samovrednovanju strukturiran je u skladu sa standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova (standardi 1-15):

Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

Prilog 1.1 Strategija obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.2 Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.3 Akcioni plan za sprovođenje strategije i odluke o njegovom usvajanju i dopunama (ukoliko ih je bilo)

 

Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Prilog 2.1 Usvojeni dokument - Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove
Prilog 2.2 Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta
Prilog 2.3 Usvojeni godišnji izveštaji o radu uspostavljenog tela (komisije, odbora, centara) za unutrašnje osiguranje kvaliteta visokoškolske ustanove

 

Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

Prilog 3.1 Formalno uspostavljeno telo (komisija, odbor) sa konkretnom odgovornošću za unutrašnje osiguranje kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi (izvod iz Statuta) i opis rada (do 100 reči)
Prilog 3.2 Spisak svih anketa
Prilog 3.3 Dokument o analizi rezultata anketa i o usvajanju korektivnih i preventivnih mera

 

Standard 4: Kvalitet studijskog programa

Prilog 4.1 Analiza rezultata anketa o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studisjkog programa i postignutim ishodima učenja
Prilog 4.2 Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca
Tabela 4.1 Lista svih studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi od 2011. godine sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj (2019/2020) i prethodne 2 školske godine (2018/2019 i 2017/2018)
Tabela 4.2 Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru akreditovanih studijskih programa
Tabela 4.3 Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine
Tabele 4.4.1 - 4.4.7 Prikaz broja studenata na Osnovnim akademskim studijama (budžetski i samofinansirajući) po godinama upisa za period od 5 školskih godina
Tabele 4.4.8 - 4.4.14 Prikaz broja studenata na Master akademskim studijama (budžetski i samofinansirajući) po godinama upisa za period od 5 školskih godina
Tabele 4.4.15 - 4.4.22 Prikaz broja studenata na Doktorskim studijama (budžetski i samofinansirajući) po godinama upisa za period od 5 školskih godina
Tabela 4.5 Mapiranje predmeta Osnovnih akademskih studija
Tabela 4.6 Raspodela broja ESP bodova u procentima po kategoriji predmeta u odnosu na ukupan broj ESP bodova na svakom studijskom programu osnovnih akademskih studija

 

Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

Prilog 5.1 Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa
Prilog 5.2 Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave (Pravilnik o evidenciji prisustva zaposlenih)
Prilog 5.3 Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika
Prilog 5.4 Analiza uspešnosti po predmetima na svim nivoima studija u prethodne tri školske godine

 

Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

Prilog 6.1 Spisak nagrada i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i umetničko-istraživačkom radu
Prilog 6.2 Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi
Prilog 6.3 Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi
Tabela 6.1 Naziv tekućih naučnoistraživačkih/umetničkih projekata, čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 6.2 Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima
Tabela 6.3 Zbirni pregled naučnoistraživačkih i umetničkih rezultata u ustanovi u prethodnoj kalendarskoj godini prema kriterijumima Ministarstva i klasifikacije umetničko-istraživačkih rezultata
Tabela 6.4 Spisak SCI/SSCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni trogodišnji period. (Navesti reference sa rednim brojem)
Tabela 6.5 Lista odbranjenih doktorskih disertacija i umetničkih projekata (ime kandidtata, ime mentora, naziv disertacije i godina odbrane, publikovani rezultati) u visokoškolskoj ustanovi u prethodne tri školske godine
Tabela 6.6 Spisak stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 6.7 Spisak mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovnoumetničkog polja, kao i odnos broja mentora u odnosu na ukupan broj nastavnika na visokoškolskoj ustanovi

 

Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

Prilog 7.1 Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
Prilog 7.2 Odnos ukupnog broja studenata (broj studenata odobren akreditacijom pomnožen sa brojem godina trajanja studijskog programa) i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove
Tabela 7.1a Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi - A. Nastavnici u radnom odnosu sa punim ili nepunim radnim vremenom
Tabela 7.1b Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi - B. Nastavnici angažovani po ugovoru
Tabela 7.2a Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi - A. Saradnici u radnom odnosu sa punim ili nepunim radnim vremenom
Tabela 7.2b Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi - B. Saradnici angažovani po ugovoru

 

Standard 8: Kvalitet studenata

Prilog 8.1 Procedura prijema studenata (PI 8.5.4)
Prilog 8.2 Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
Prilog 8.3 Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja (PI 8.7.1)
Prilog 8.4 Informator TMF 2019
Prilog 8.5 Vodič TMF
Prilog 8.6 Statut TMF
Prilog 8.7 Pravilnik o osnovnim i master akademskim studijama
Prilog 8.8 Pravilnik o doktorskim studijama
Prilog 8.9 Studentska anketa
Tabela 8.1 Pregled broja studenata po stepenima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini
Tabela 8.2 Stopa uspešnosti studenata. Ovaj podatak se izračunava za studente koji su diplomirali u prethodnoj školskoj godini (do 30.09) a završili studije u roku predviđenom za trajanje studijskog programa
Tabela 8.3 Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

 

Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Prilog 9.1 Opšti akt o udžbenicima
Prilog 9.2 Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi (sa rednim brojevima)
Prilog 9.3 Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi
Prilog 9.4 Poslovnik o radu biblioteke
Tabela 9.1 Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 9.2 Popis informatičkih resursa

 

Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

Prilog 10.1 Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
Prilog 10.2 Analiza rezultata ankete studenata o proceni kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi
Tabela 10.1 Broj nenastavnih radnika zaposlenih sa punim ili nepunim radnim vremenom u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica

 

Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

Prilog 11.1 Dokaz o vlasništvu, ugovori o korišćenju i zakupu
Prilog 11.2 Izvod iz knjige inventara
Tabela 11.1a Lista objekata sa površinom u samostalnoj visokoškolskoj ustanovi
Tabela 11.1b Specifikacija laboratorijskog prostora koji visokoškolska ustanova obezbeđuje za izvođenje eksperimentalne nastave
Tabela 11.1v Lista prostorija sa površinom u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 11.1g Ukupan potreban prostor prema broju studenata na svim studijskim programima
Tabela 11.2a Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu, na spisku TMF-a
Tabela 11.2b Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu, na spisku Inovacionog centra TMF-a
Tabela 11.3 Nastavno-naučne i stručne baze - nije primenljivo

 

Standard 12: Finansiranje

Prilog 12.1 Finansijski plan - nije javno dostupno
Prilog 12.2 Finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu - nije javno dostupno

 

Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Prilog 13.1 Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

 

Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

Prilog 14.1 Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenje kvaliteta rada visokoškolske ustanove (Sajt Fakulteta - Akreditacija - Izveštaj o samovrednovanju 2019)

 

Standard 15: Kvalitet doktorskih studija

Prilog 15.1a Pravilnik o doktorskim studijama - prečišćen tekst
Prilog 15.1b Pravilnik o doktorskim studijama
Prilog 15.1v Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijama
Prilog 15.2 Izvod iz Statuta koji reguliše doktorske studije
Prilog 15.3 Pravilnik o radu doktorske škole - nije primenljivo
Prilog 15.4 Pravilnik o izboru mentora
Prilog 15.5 Postupak izrade i odbrane doktorske disertacije odnosno doktorskog umetničkog projekta
Tabela 15.1 Spisak svih akreditovanig studijskih programa doktorskih studija
Tabela 15.2 Spisak organizacionih jedinica, koje se bave ujednačavanjem kvaliteta svih doktorskih studija na visokoškolskoj ustanovi ( Savet doktorskih studija, doktorska škola... )
Tabela 15.3 Spisak članova organizacionih jedinica za kvalitet doktorskih studija visokoškolske ustanove