Navigacija

MBIP4 - Tehnologija ulja i masti

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija ulja i masti
Akronim MBIP4
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti proizvodnje ulja i masti, kao i proizvoda koji se iz njih dobijaju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja, teorijska i praktična, iz osnovnih i viših pojmova iz oblasti tehnologije ulja i masti, potrebna za rad u proizvodnji i preradi ulja i masti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj ulja i masti. Klasifikacija ulja i masti. Sastav i karakteristike pojedinih ulja i masti. Skladištenje i ocenjivanje kvaliteta ulja i uljarskih sirovina. Čišćenje semena i sušenje rasutog materijala. Priprema semena za preradu (ljuštenje, mlevenje, kondicioniranje). Presovanje semena. Ekstrakcija ulja. Uljane pogače i sačme. Predrafinacija i rafinacija ulja. Skladištenje ulja. Hidrogenovanje ulja. Proizvodnja biljnih masti i margarina. Proizvodnja masnih kiselina, sapuna i glicerola. Proizvodnja biodizela.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje kvaliteta sirovina za dobijanje ulja. Laboratorijsko dobijanje sirovog ulja ekstrakcijom. Laboratorijska neutralizacija. Laboratorijsko beljenje. Određivanje fizičko-hemijskih karakteristika ulja i masti. Određivanje oksidativne stabilnosti ulja i masti.
  Literatura
  1. R.D. O'Brien, W. Farr, P.J. Wan, Introduction to Fats and Oils Technology. 2nd Ed. AOCS Press, Champaign, Illinois, 2000.
  2. D. Rade, Ž. Mokrovčak, D. Štrucelj, Priručnik za vježbe iz kemije i tehnologije lipida, Durieux, 2002.
  3. M. Rac, Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti, Beograd, 1964.
  4. D. Svern, Industrijski proizvodi ulja i masti po Bejliju, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1972.
  5. J. Trajković, M. Mirić, J. Baras, S. Šiler, Analiza životnih namirnica, TMF Beograd, 1983.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, testovi, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 20