Navigacija

14D155 - Organske boje i pigmenti

Specifikacija predmeta
Naziv Organske boje i pigmenti
Akronim 14D155
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Posedovanje osnovnih znanja iz organske hemije Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti organskih boja i pigmenata bitnih za hemijske inženjere.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student će steći potrebna stručna znanja za kritičku analizu i povezivanje novih kompleksnih ideja, kao i sposobnost razvoju novih ideja i dobro razumevanje procesa učenja. Student će analizirati, vrednovati i povezivati nove i složene ideje i biti sposoban za donošenje strateških odluka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U uvodnom delu razmatra se definisanje boja i pigmenata kao i njihov razvoj. Takođe se proučava osnovni koncept obojenosti kao i uticaj strukture na obojenost. U nastavku se razmatra podela boja kao i njihova sinteza, karakteristike i primena. Treći deo obuhvata pigmente, njihovu podelu, svojstva i dobijanje. Na kraju kursa se razmatra ekološki i toksikološki aspekt sinteze i primene organskih boja i pigmenata.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. H.Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments, 3rd, Revised Edition, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 2003
   2. M.Radojković-Veličković, D.Mijin, Organske boje i pigmenti, TMF, Beograd, 2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, testovi, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 40