Navigacija

14IGI37 - Grafičke boje i lepkovi

Specifikacija predmeta
Naziv Grafičke boje i lepkovi
Akronim 14IGI37
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim pojmovima iz grafičkih boja i lepkova potrebnih grafičkim inženjerima u daljem studiranju i praktičnom radu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja iz osnovnih pojmova iz grafičkih boja i lepkova koja će im omogućiti da u daljem studiranju kritički analiziraju i povezuju nove pojmove, kao i da lakše dolaze do novih ideja u rešavanju problema u praktičnom radu. Student će takođe steći potrebna stručna znanja iz ispitivanja svojstava grafičkih boja i njihovih komponenti kao iz ispitivanja svojstava grafičkih lepkova.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru prvog dela koji se odnosi na grafičke boje razmatraju se definicija i sastav grafičkih boja (pigmenti, boje, veziva, smole, rastvarači, aditivi) kao podela, sastav i svojstva grafičkih boja prema vrsti štampe. Na kraju ovog dela razmatra se dobijanje grafičkih boja kao i metode za ispitivanje grafičkih boja i otisaka. ; U drugom delu se razmatraju grafički lepkovi i to teorija lepljenja, vrste lepkova, kao i metode ispitivanja grafičkih lepkova.
   Sadržaj praktične nastave Određivanje obojenosti otiska refleksionim spektrofotometrom; Ispitivanje obojenosti boja pomoću apsorpcionog spektrofotometra; Ispitivanje svojstava pigmenata; Dobijanje firnisa; Dobijanje grafičke boje; Ispitivanje grafičkih boja (obojenost, sjaj, transparencija, tečljivost, lepljivost, probijanje); Analiza grafičkih boja; Ispitivanje suvog otiska; Dobijanje skrobnog lepka i ispitivanje lepkova. Literaturni rad.
   Literatura
   1. D.Mijin, Grafičke boje i lepkovi, TMF, Beograd, 2012.
   2. D.Mijin, Praktikum iz Grafičkih boja i lepkova, Beograd, 2008.
   3. Printing Ink Manual, 4th ed., ed. R.H.Leach, C.Armstrong, J.F.Brown, M.J.Mackenzie, L.Randall, H.G.Smith, VNR International, London, 1988.
   4. R.E.Todd, Printing Inks, Pira International, Leatherhead, 1994.
   5. A.V.Pocius, Adhesion and Adhesives Technology, 2nd edition, Hanser, Wien, 2002.
   6. E.M.Petrie, Handbook of Adhesives and Sealants, McGraw-Hill, New York, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, testovi, literaturni rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 15
   Seminari 15