Navigacija

D138 - Kataliza u organskoj hemiji

Specifikacija predmeta
Naziv Kataliza u organskoj hemiji
Akronim D138
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Posedovanje osnovnih znanja iz organske hemije Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti homogene i heterogene katalize u organskoj hemiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student će steći potrebna stručna znanja za kritičku analizu i povezivanje novih kompleksnih ideja, kao i sposobnost razvoju novih ideja i dobro razumevanje procesa učenja. Student će analizirati, vrednovati i povezivati nove i složene ideje i biti sposoban za donošenje strateških odluka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U prvom delu će se razmatrati osnovni principi katalize, a zatim će se obraditi homogena i heterogena kataliza. U nastavku će se razmatrati pojedine vrste kataliza, kao što su međufazna i asimetrična kataliza. U okviru heterogene katalize obradiće se i osnove fotokatalize organskih molekula. Na kraju kursa radiće se enzimski katalizovane reakcije.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. W.P.Jencks, Catalysis in Chemistry and Enzymology, Dover Publications, New York, 1987
   2. G.V.Smith, F.Northeisz, Heterogenous Catalysis in Organic Chemistry, Academic Press, 1999
   3. R.Nouyori, Asymmetric Catalysis in Organic Synthesis, Baker Lecture Series, Wiley-Interscience, 1994
   4. E.V.Dehmlow, S.S.Dewmlow, Phase-Transfer Catalysis, 2 ed., Wiley-VCH, 1983
   5. R.B.Silverman, The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed Reactions, Academic Press, San Diego, 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, testovi, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 40