Navigacija

MHOH4 - Boje i pigmenti

Specifikacija predmeta
Naziv Boje i pigmenti
Akronim MHOH4
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema uslova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim i višim pojmovima iz oblasti boja i pigmenata bitnih za hemijske inženjere. Studenti pored sinteze pojedinih boja i pigmenata, uče i o primeni istih, kao i o načinu njihovog uklanjanja i proizvodima koji mogu nastati usled njihove razgradnje u prirodi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja iz osnovnih i viših pojmova iz oblasti boja i pigmenata koja će im omogućiti da u daljem studiranju i praktičnom radu kritički analiziraju i povezuju nove kompleksne ideje. Na osnovu stečenog znanja studenti će biti sposobni da razvijaju nove ideje i rešavaju ekološke probleme nastale usled proizvodnje i korišćenja boja i pigmenata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta razmatraju se: pojam i poreklo obojenosti; uticaj strukture na obojenost; podela boja; struktura, sinteza i primena boja: polimetinske boje, nitro i nitrozo boje, azo boje, di i trifenilimetinske boje i njihovi aza analozi, indigoidne boje, antrahinonske boje, redukcione boje, reaktivne boje, sumporne boje; organski i neorganski pigmenti; podela i struktura pigmenata; dobijanje, svojstva i ispitivanje pigmenata; sredstva za zaštitu od ultraljubičastog zračenja; načini uklanjanja boja i pigmenata iz životne sredine.
  Sadržaj praktične nastave U okviru laboratorijskih vežbi radiće se sinteze sledećih preparata: r-nitroanilin crveno, malahitno zeleno, indigo, fluorescein, eozin, kao i izrada literaturnog rada iz oblasti boja i pigmenata.
  Literatura
  1. H.Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments, 3rd, Revised Edition, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 2003
  2. M.Radojković-Veličković, D.Mijin, Organske boje i pigmenti, TMF, Beograd, 2001
  3. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, TMF, Beograd, 2011.
  4. W.Herbst, K.Hunger, Industrial Organic Pigments, 2nd ed., VCH, Weinheim, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, testovi, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10