Navigacija

14IGI44 - Štampanje ambalažnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Štampanje ambalažnih materijala
Akronim 14IGI44
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Tehnike štampanja Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje specifičnih znanja o postupcima štampanja različitih ambalažnih materijala u različitim ambalažnim oblicima. Osposobljavanje za uključivanje u proizvodni proces u fabrikma ambalažnih proizvoda i njegovo vođenje. Osposobljavanje za pravilan odabir postupka štampanja ambalažnog proizvoda prema vrsti ambalažnog materijala i obliku ambalažnog prozvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao jasnu sliku o postupcima štampanja ambalažnih materijala u različitim ambalažnim oblicima. U stanju je da se uključi u proizvodni proces u fabrici ambalažnih proizvoda. Student je osposobljen da pravilno izabere postupak štampanja prema prema vrsti ambalažnog materijala i obliku ambalažnog prozvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Štampanje ambalaže od plastičnih masa; Štampanje folija, plastičnih boca i čaša; Štampanje plastičnih kutija; Štampanje plastičnih zatvarača; Štampanje kesa od plastičnih masa; Štampanje ambalaže od stakla; Štampanje staklenih boca; Štampanje ampula i bočica; Štampanje ambalaže od metalnih materijala; Štampanje limenki od belog lima; Štampanje limenki od aluminijuma; Štampanje aluminijumske folije; Štampanje zatvarača; Štampanje ambalaže od papira i kartona; Štampanje ambalaže od talas-kartona; Štampanje ambalaže od hromo kartona; Štampanje omotnog papira; Štampanje papirnih kesa i vreća; Štampanje etiketa;
  Sadržaj praktične nastave Računski zadaci; Upoznavanje sa pojedinim postupcima štampanja ambalaže u fabrikama ambalaže; Rešavanje praktičnih problema.
  Literatura
  1. A. Marinković, P. Živković, Štampanje ambalažnih proizvoda, Interna skripta Katedre za GI, TMF, Beograd, 2013
  2. Helmut Kipphan, Handbuch der Printmedien Technologien und Produktionsverfahren, Springer Verlag, 2000.
  3. Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974
  4. K. H. Meyer, Technik des Flexodrucks, COATING Verlag Thomas&Co, St. Gallen, Schweitz, 1999
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Ex-katedra, računske vežbe, samostalni rad, obilazak fabrika ambalaže, izrada seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 5