Navigacija

14HFI415 - Principi sinteze lekova u farmaceutskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Principi sinteze lekova u farmaceutskom inženjerstvu
Akronim 14HFI415
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija 1 i Organska hemija 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa osnovnim principima proučavanja i pristupa sintezi lekova u farmaceutskoj industriji od izbora farmakološki aktivne supstance, preko procesa istraživanja i planiranja sinteze do razvoja, koji obuhvata optimizaciju sintetskog postupka za proizvodnju leka od laboratorijskih uslova preko poluindustrijske do industrijske proizvodnje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da steknu znanja o osnovnim principima sinteze lekova u farmaceutskoj industriji od izbora farmakološki aktivne supstance, preko istraživanja, razvoja, do industrijske proizvodnje leka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studenta sa osnovnim prinicipima sinteze lekova u farmaceutskoj industriji (izbor reakcionog puta, reaktanata, rastvarača, priroda i uslovi odigravanja reakcije, izolovanje i prečišćavanje proizvoda, prinos, ...) uz poseban osvrt na principe i metode asimetrične sinteze koja omogućuje proizvodnju optički čistih leokva. Biće razmotrene hemijske metode, stereoselektivnost i katalizatori za asimetričnu sintezu, kao i enzimska stereoselektivnost sinteze. Studenti će se upoznati sa asimetričnom sintezom pojedinih lekova, na konkretnim primerima iz industrijske prakse, prema navedenim metodama stereoselektivnosti. Razmotriće se najnovije QSAR metode za planiranje sinteze lekova sa tačno zadatim karakteristikama, kao i neophodne ADMET osobine koje lekovi treba da poseduju.
   Sadržaj praktične nastave Sinteza farmakološki aktivnih supstanci, uz prethodnu literaturnu obradu zadataka, praćenje toka reakcije i identifikacija proizvoda savremenim instrumentalnim metodama.
   Literatura
   1. Ž. Čeković, Organske sinteze, reakcije i metode, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. Beograd.
   2. N. Raos, S. Raić-Malić, M. Mintas, Lekovi u prostoru, farmakofori i receptori, Školska knjiga Zagreb 2005. Zagreb.
   3. The Art of Drug Synthetis, ed. By D. S. Johnson, J. J: Li, J. Wiley 2007. USA
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari