Navigacija

D131 - Ekonomika energetike

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomika energetike
Akronim D131
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti Ekonomike energetike kao posebne naučne discipline koja proučava zakonitosti i principe proizvodnje i potrošnje različitih oblika energije, odnosno energetiku kao skup privrednih delatnosti kojima se pronalaze izvori energije, transformišu u veštačke izvore i kojima se energija dostavlja potrošačima u proizvodnoj i finalnoj potrošnji. Budući da je energija jedan od najvažnijih činilaca razvoja i funkcionisanja privrede i društva, cilj predmeta je da doprinese da studenti steknu znanja iz oblasti raspoloživosti i korišćenja postojećih, kao i iz oblasti iznalaženja novih izvora energije. Na taj način, studenti bi trebalo da se upoznaju sa značajem racionalne potrošnje energije, kao i sa uticajem stabilnosti i sigurnosti upotrebe energije na dinamiku privrednog razvoja. Stečeno znanje trebalo bi da osposobi studente za donošenje pravilnih odluka prilikom projektovanja procesa, opredeljivanja za određene tehnologije i sl., kako bi se izvori energije što racionalnije koristili i kako bi troškovi energije u ceni koštanja bili što niži.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjem i metodama iz oblasti ekonomike energetike, nepohodnih prilikom tehno-ekonomskih analiza, kalkulacija, računanja troškova energije pojedinih procesa, prilikom cost benefit analize pojedinih procesa, kao i prilikom donošenja upravljačkih odluka u vezi sa ulaganjima u pojedine procese i investicione poduhvate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Energetske oblasti i energetski bilans-Pojam energetike; Uloga i značaj energetike; Oblici i jedinice za energiju;Izvori primarne energije;Snaga sistema; Stepen korisnog dejstva;Energetski bilans;Indikatori razvijenosti energetike; Proizvodnja i potrošnja energije- Razvoj energetskih kapaciteta; Finansiranje i razvoj energetike; Rezerve energetskih izvora; Uvoz i izvoz energije; Potrošnja energije; Energetska politika i privredni rast; Ekonomija proizvodnje i upotrebe energije-po pojedinim izvorima energije-uglja, elektirčne energije, nafte i derivata, prirodnog gasa; Ekonomske karakteristike energetskog sektora-Produktivnost rada u energetskim granama, Korišćenje kapaciteta kao faktor ekonomije; Cene energije i energetski pariteti;Transport energije; Ekonomija korišćenja energije; Energetika i prirodna i radna sredina-Energetika kao izvor zagađenja životne sredine; Mogućnosti zaštite od zagađenja životne sredine; Troškovi zaštite životne sredine; Politika i strategija dugoročnog razvoja energetike u funkciji održivog razvoja
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. Nikolić, M., Milanović, Z., Mandal, Š., Ekonomika energetike, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
   2. Tainter, J., Practical Aplications of Ecological Economics, Island Press, 2006.
   3. Baumol, W., Walace, E., The Teory of Environmenatal Pollicy, Prentice Hall, London, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode uz prezentaciju na video bimu i uz aktivno učešće studenata. Studenti se ukljjučuju u nastavu i izradom i odbranom seminarskog rada koji se odnosi na određeni konkretni problem iz oblasti ekonomike energetike, čime stiču mogućnost da praktično primene svoje stečeno teorijsko znanje.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40