Навигација

Д131 - Економика енергетике

Спецификација предмета
НазивЕкономика енергетике
АкронимД131
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање знања из области Економике енергетике као посебне научне дисциплине која проучава законитости и принципе производње и потрошње различитих облика енергије, односно енергетику као скуп привредних делатности којима се проналазе извори енергије, трансформишу у вештачке изворе и којима се енергија доставља потрошачима у производној и финалној потрошњи. Будући да је енергија један од најважнијих чинилаца развоја и функционисања привреде и друштва, циљ предмета је да допринесе да студенти стекну знања из области расположивости и коришћења постојећих, као и из области изналажења нових извора енергије. На тај начин, студенти би требало да се упознају са значајем рационалне потрошње енергије, као и са утицајем стабилности и сигурности употребе енергије на динамику привредног развоја. Стечено знање требало би да оспособи студенте за доношење правилних одлука приликом пројектовања процеса, опредељивања за одређене технологије и сл., како би се извори енергије што рационалније користили и како би трошкови енергије у цени коштања били што нижи.
   Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањем и методама из области економике енергетике, непоходних приликом техно-економских анализа, калкулација, рачунања трошкова енергије појединих процеса, приликом cost benefit анализе појединих процеса, као и приликом доношења управљачких одлука у вези са улагањима у поједине процесе и инвестиционе подухвате.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЕнергетске области и енергетски биланс-Појам енергетике; Улога и значај енергетике; Облици и јединице за енергију;Извори примарне енергије;Снага система; Степен корисног дејства;Енергетски биланс;Индикатори развiјености енергетике; Производња и потрошња енергије- Развој енергетских капацитета; Финансирање и развој енергетике; Резерве енергетских извора; Увоз и извоз енергије; Потрошња енергије; Енергетска политика и привредни раст; Економија производње и употребе енергије-по појединим изворима енергије-угља, електирчне енергије, нафте и деривата, природног гаса; Економске карактеристике енергетског сектора-Продуктивност рада у енергетским гранама, Коришћење капацитета као фактор економије; Цене енергије и енергетски паритети;Транспорт енергије; Економија коришћења енергије; Енергетика и природна и радна средина-Енергетика као извор загађења животне средине; Могућности заштите од загађења животне средине; Трошкови заштите животне средине; Политика и стратегија дугорочног развоја енергетике у функцији одрживог развоја
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1. Николић, М., Милановић, З., Мандал, Ш., Економика енергетике, Економски факултет, Београд, 2012.
   2. Tainter, J., Practical Aplications of Ecological Economics, Island Press, 2006.
   3. Baumol, W., Walace, E., The Teory of Environmenatal Pollicy, Prentice Hall, London, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања се изводе уз презентацију на видео биму и уз активно учешће студената. Студенти се укљјучују у наставу и израдом и одбраном семинарског рада који се односи на одређени конкретни проблем из области економике енергетике, чиме стичу могућност да практично примене своје стечено теоријско знање.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40