Navigacija

TET218 - Industrijski menadžment

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijski menadžment
Akronim TET218
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položen predmet Inženjerska ekonomija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta jeste sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja ekonomskim sistemima i to, pre svega, u oblasti industrijske proizvodnje, a u okviru toga, u oblasti tekstilne industrije. Cilj predmeta jeste da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti upravljanja industijskim preduzećima, kako bi prilikom praktične primene svojih znanja mogli da doprinesu racionalnom korišćenju ograničenih resursa i unapređenju poslovanja privrednih subjekata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjem o konceptima i tehnikama upravljanja, neophodnim prilikom upravljanja proizvodnim sistemima u oblasti industrijske proizvodnje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nastanak i razvoj menadžmenta; Diversifikacija menadžmenta; Osnovne funkcije menadžmenta-Planiranje, Organizovanje, Zapošljavanje, Uticanje, Kontrolisanje; Priroda i značaj strategijskog menadžmenta; Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta; SVOT matrica, Kriva iskustva, Portfolio koncept, Metod scenaria; Specifičnosti mendžmenta pojedinih privrednih grana; Menadžment u tekstilnoj industriji; Upravljanje tekstilnom proizvodnjom - U pravljanje proizvodnim asortimanom; Upravljanje elementima proizvodnje; Upravljanje korišćenjem proizvodnog kapaciteta; Upravljanje ciklusom reprodukcije; Upravnjanje zalihama; Upravljanje pokazateljima poslovnog uspeha; Specifičnosti upravljanja razvojem tekstilnih preduzeća;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Stavrić, B., Stamatović, M., Kokeza, G., Osnovi menadžmenta za inženjere, Akademska misao, Beograd, 2005.
  2. Đuričin, D., i dr.,Menadžment i strategija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013, odabrana poglavlja
  3. Robins, S., Kotler, M., Menadžment, Delta status, Beograd, 2005, odabrana poglavlja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 0
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja uz prezentaciju na video bimu, zatim kroz diskusiju sa aktivnim učešćem studenata u analizi primera iz prakse, kao i kroz predstavljanje i analizu seminarskih radova studenata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50