Navigacija

MMTR - Menadžment tehnološkog razvoja

Specifikacija predmeta
Naziv Menadžment tehnološkog razvoja
Akronim MMTR
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upotpunjavanje znanja inženjera znanjem iz oblasti upravljanja tehnološkim razvojem, koje je neophodno za efikasno i uspešno obavljanje njihove profesije, kako u oblasti operativnih, tako i u oblasti istraživačkih delatnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje zannjem i metodama upravljanja komplesknom oblašću kakva je tehnološki razvoj, kako u oblasti istraživačko razvojnog rada, tako i u oblasti proizvodnih procesa, vertikalnog i horizontalnog transfera tehnologije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Socio-ekonomski aspekti nastanka i razvoja nauke o radu, organizaciji i upravljanju; Naučno-tehnološki razvoj i društvo; Tehnološki razvoj i predindustrijsko društvo; Tehnološki razvoj i industrijsko društvo; Socio-ekonomske implikacije tehničko-tehnološke modernizacije; Uloga i značaj tehnološkog razvoja u savremenom privrednom razvoju; Menadžment pristup tehnološkom razvoju; Strategijski menadžment tehnološkog razoja; Operativni menadžment tehnološkog razvoja; Upravljanje tehnološkim razvojem ekonomskih subjekata; Naučno-istraživačka aktivnost kao osnova tehnološkog razvoja; Upravljanje procesom trensfera tehnologije; Upravljanje transferom tehnologije u funkciji razvoja ekonomskih subjekata; Izbor modela transfera tehnologije; Faze procesa transfera tehnologije; Analiza efikasnosti procesa transfera tehnologije;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Kokeza, G., Transfer tehnologije kao komponenta razvojne strategije preduzeća, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1996.
  2. Twiss and Goodbridge, Managing Technology for Competitive Advantage, Pitman, London 2007.
  3. Levi-Jakšić, M., Menadžment tehnologije i razvoja, Čigoja, Beograd, 2011.
  4. Miladinović, S., Uvod u sociologiju organizacije, Fon, Beograd, 1997.
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 0
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja uz prezentaciju na video bimu, zatim kroz diskusiju sa aktivnim učešćem studenata u analizi primera iz prakse, kao i kroz predstavljanje i analizu seminarskih radova studenata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 40