Navigacija

ZP41 - Ekonomika preduzeća i menadžment

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomika preduzeća i menadžment
Akronim ZP41
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položen predmet Inženjerska ekonomija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog pedmeta jeste da doprinese upotpunjavanju znanja diplomiranih inženjera i znanjem iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, koje je neophodno za uspeđno obavljanje njihove buduće profesije, kako prilikom vrđenja tehno.ekonomskih analiza određenih procesa, tako i prilikom donošenja odgovarajućih upravljačkih odluka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjem i metodama iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, nepohodnih prilikom tehno.ekonomskih analiza, kalkulacija , računanja parametara poslovnog uspeha, kao i prilikom donošenja upravljačkih odluka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kurs se sastoji iz dve posebne naučne discipline: Ekonomike preduzeća i Menadžmenta. Ekonomika preduzeća: Ekonomika preduzeća kao nauka; Ekonomski sistem preduzeća; Elementi proizvodnje i ulaganja u reprodukciju; Sredstva preduzeća i radni kolektiv; Trošenje sredstavai njegova klasifikacija; Metodologija obračuna troškova; Izračunavanje praga ekonomičnosti; Metode kalkulacije cene koštanja; Angažovanje i kruženje vrednosti u reprodukciji; Pojavni oblici i metamorfoze vrednosti u reprodukciji; Faze ciklusa reprodukcije;Rezultati reprodukcije; Ekonomski principi reprodukcije i pokazatelji poslovnog uspeha; Menadžment: definisanje menadžmenta kao naučne discipline, veštine upravljanja i organizacione strukture; Nastanak i razvoj menadžmenta; Principi menadžmenta; Upravljanje procesom tehnološkog razvoja preduzeća; Osnovne funkcije menadžmenta: Planiranje; Organizovanje, Zapošljavanje; Uticanje; Kontrolisanje;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Stavrić, B., Kokeza, G., Upravljanje poslovnim sistemom, TMF, Beograd, 2009.
  2. Paunović, B., Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
  3. Charles, M., Thomas, R., Menagerial Economics, Mc Graw-Hill, New York, 2002.
  4. Robbins, S., Coulter, M., Management, Pearson Education, New Yersey, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode uz pomoć prezentacije na video bimu uz aktivno učešće studenata; vežbe su računske, izvode se na tabli i uz pomoć video bima, uz aktivno uključivanje studenata; Dva kolokvijuma u toku semestra omogućavaju proveru znanja studenata i oslobađanje od tog dela programa za ispit.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari