Navigacija

TET217 - Osnovi marketinga

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi marketinga
Akronim TET217
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen ispit Inženjerska ekonomija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Poznavanje tržišta i tržišnih zakonitosti predstavlja jedan od najbitnijih uslova uspešnog poslovanja i donošenja optimalnih upravljačkih odluka. Cilj ovog predmeta jeste da da inženjere tekstilne tehnologije upozna sa osnovnim znanjima iz oblasti marketinga kao naučne discipline i kao poslovne funkcije. Predmet Osnovi marketinga trebalo bi da omogući proširivanje i obogaćivanje znanja inženjera tekstilne tehnologije i iz oblasti marketinga, kako bi mogli efikasnije da primenjuju svoje stučno znanje u praksi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje zananja o pojmu, definisanju i dimenzijama marketinga. Razvijanje kod studenata sposobnosti sagledavanja neophodnih informacija za donošenje marketing odluka. Sticanje znanja iz oblasti osnovnih instrumenata marketing miksa (proizvod, cena, promocija, prodaja). Sticanje osnovnih znannja iz oblasti specifičnosti industrijskog marketinga.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definisanje i glavne karakteristike marketinga kao naučne discipline; Marketing kao: poslovna funkcija, poslovna koncepcija, naučna disciplina; Informacije za marketing odluke: Zloga informacija u procesu olučivanja, Istraživanje marketinga, Analiza tržišta, Analiza predviđanja tražnje i prodaje, Istraživanje ponašanja i motiva kupaca; Instrumenti marketing miksa: proizvod, proizvodni program, novi proizvod, formiranje politike cena, distribucija, promocija, planiranje, organizovanje i kontrolisanje marketing aktivnosti; Posebna područja marketinga; Industrijski marketing - Pojam i značaj, definisanje i klasifikovanje proizvodnih dobara; Osobenosti industrijskog marketinga; Specifičnosti poslovnog tržišta; vrste poslovnih kupaca; Osobenosti ponude u industrijskom marketingu; savremeni trendovi i perspektive u industrijskom marketingu;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Milisavljević, M., Marketing, Beograd, 2010.
   2. Kotler, Ph., Marketing Management, Prentice Hall International, New Jersey, 2002.
   3. Gligorijević, M., Industrijski marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 0
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja uz prezentaciju na video bimu, zatim kroz diskusiju sa aktivnim učešćem studenata u analizi primera iz prakse, kao i kroz predstavljanje i analizu seminarskih radova studenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50