Navigacija

prof. dr Jelena Miladinović

Redovni profesor
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 002

011/3303715
lokal 715
Naučna oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda
Datum izbora u zvanje 10. jun 2015.

Predmeti

14IIM410 14IIM410 - Osnovi termodinamike čvrstog stanja
14MHNH6 14MHNH6 - Tehnologija kiselina, baza i meneralnih đubriva
14MHNH7 14MHNH7 - Termodinamika rastvora elektrolita
14MHFR 14MHFR - Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima
14HNH310 14HNH310 - Heterogena ravnoteža
14HNH414 14HNH414 - Tehnologija kiselina, baza i mineralnih đubriva
D173 D173 - Termodinamika rastvora elektrolita
D194 D194 - Fazne ravnoteže u višekomponentnim sistemima
DT2 DT2 - Hemijska termodinamika
DT3 DT3 - Termodinamika čvrstog stanja
HNH311 HNH311 - Termodinamički osnovi neorganske hemijske tehnologije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Koeficijenti aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na T=298,15 K, Daniela Popović, 05.12.2014.
 • Svojstva keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida kao elektrolita za čvrste gorivne ćelije, Aleksandar Radojković, 13.03.2014.

Master akademske studije

 • Matematički model za eksergiju sistema amonijum-nitrat+voda, Katarina Buljubašić, 30.09.2020.
 • Termodinamička svojstva sistema kalijum-dihidrogenfosfat+kalijum-hidrogenfosfat+voda na T=298,15 K, Ljiljana Stojanović, 30.09.2017.
 • Termodinamička svojstva sistema natrijum-dihidrogenfosfat+kalijum-dihidrogenfosfat+voda na T=298,15 K, Zorana Dukić, 23.08.2017.
 • Uticaj formiranja jonskih parova na koeficijente aktivnosti koncentrovanih vodenih rastvora kalcijum-hlorida na temperaturi 298,15 K, Ivana Vilotić, 30.09.2015.

Osnovne akademske studije

 • Predviđanje rastvorljivosti kalcijum-sulfata u rastvoru sumporne kiseline na temperaturi 298,15 K, Anastasija Belaćević, 12.02.2021.
 • Predviđanje rastvorljivosti u sistemu natrijum-nitrat+kalijum-nitrat+voda na temperaturi 298,15 K, Anastasija Nikolić, 30.09.2020.
 • Termodinamička svojstva sistema natrijum-dihidrogenfosfat+voda na T=298,15 K, Milica Sajić, 27.09.2019.
 • Koeficijenti aktivnosti u sistemu natrijum-hidrogenfosfat+voda na T=298,15K, Anđelija Ivanović, 13.09.2019.
 • Koeficijenti aktivnosti u vodenom rastvoru magnezijum-sulfata na 298,15 K, Ljiljana Stojanović, 29.09.2016.
 • Osmotski koeficijent u vodenom rastvoru magnezijum-nitrata na temperaturi 298,15 K, Zorana Dukić, 15.07.2016.
 • Termodinamička analiza konverzije sumpor(IV)-oksid u sumpor(VI)-oksid u kontaktnom reaktoru u proizvodnji sumporne kiseline, Saša Pavošević, 29.09.2015.
 • Osmotski koeficijenti u presićenim vodenim rastvorima magnezijum - sulfata, Aleksandra Đorđević, 28.09.2011.

Osnovne studije

 • Dopunska Gibsova energija mešanog vodenog rastvora natrijum- i kalijum-hidrogenfosfata na temperaturi T = 298,15 K, Nino Nikolić, 24.09.2019.
 • Uticaj disocijacije sumporne kiseline na koeficijente aktivnosti u sistemu voda+sumporna kiselina+natrijum-sulfat na temperaturi 298,15 K, Mile Marjanović, 30.09.2016.
 • Koeficijenti aktivnosti u sistemu magnezijum-nitrat+magnezijum-sulfat+voda na temperaturi 298,15 K, Aleksandra Stojnev, 02.09.2016.
 • Koeficijenti aktivnosti u vodenim rastvorima hidrogenfosfata i dihidrogenfosfata natrijuma i kalijuma na povišenim temperaturama, Miloš Sarić, 20.02.2015.
 • Interakcije u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa kalijum-hidrogenfosfatom, Maja Đekić, 28.05.2013.
 • Konverzija parametara Picerovog modela u binarnim rastvorima elektrolita, Verica Popović, 20.01.2012.
 • Koeficijent aktivnosti magnezijum-sulfata u mešanim vodenim rastvorima elektrolita, Mirjana Lelićanin, 31.03.2010.
 • Termodinamičke osobine sistema kalijum-hlorid+natrijum-hlorid+voda u intervalu temperatura od 298,15 K do 474,15 K, Daniela Popović, 22.04.2009.
 • Rastvorljivost gipsa u sistemu kalcijum-sulfat+natrijum-sulfat+natrijum-hlorid+voda na temperaturi 298,15K, Goran Stupar, 15.12.2008.
 • Primena termodinamičkih modela na predviđanje koeficijenata aktivnosti sistema natrijum-hlorid+natrijum-sulfat+voda, Pavle Vuković, 30.09.2008.
 • Predviđanje rastvorljivosti u sistemu kalijum-hlorid+natrijum-hlorid+magnezijum-hlorid+voda na temperaturi 298,15K, Svetlana Ilić, 16.05.2008.
 • Predviđanje rastvorljivosti u sistemu kalijum-sulfat+natrijum-sulfat+magnezijum-sulfat+voda na temperaturi 298,15K, Boris Đulinčević, 21.04.2008.
 • Osmotski koeficijenti i koeficijenti aktivnosti u sistemu magnezijum-hlorid+magnezijum-sulfat+voda na temperaturi 298,15 K, Milja Milojević, 18.10.2007.
 • Osmotski koeficijenti i koeficijenti aktivnosti u sistemu kalijum-hlorid+magnezijum-hlorid+voda na temperaturi 298,15K, Jasna Starčević, 22.05.2007.
 • Osmotski koeficijent u presićenomrastvoru kclaq na temperaturi 298,15k, Mirjana Radovanović, 10.03.2006.
 • Osmotski koeficijent u presićenom rastvoru nacl(aq) na temperaturi 298,15k, Ivana Aleksić, 09.03.2006.
 • Modelovanje koeficijenata aktivnosti sistema xzncl2+(1-x)znso4(aq) sa obrazovanjem zncl(aq) jonskog para na t=298,15k, Mirjana Vijatović, 21.02.2006.