Navigacija

14HNH310 - Heterogena ravnoteža

Specifikacija predmeta
Naziv Heterogena ravnoteža
Akronim 14HNH310
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje: Termodinamika; za polaganje: Fizička hemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijom faznih dijagrama i njihovim značajem u neorganskoj hemijskoj tehnologiji. Ovladavanje grafičkim analizom toka operacija topljenja, uparavanja, rastvaranja i razlaganja faza u višekomponentnim i višefaznim sistemima. Primena faznih dijagrama za postavljanje materijalnog bilansa. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o osnovnim tipovima faznih dijagrama i faznoj ravnoteži u jedno-, dvo- i trokomponentnim sistemima. Studenti su osposobljeni da prate operacije topljenja, uparavanja, rastvaranja i kristalizacije u faznim dijagramima realnih sistema u neorganskoj hemijskoj tehnologiji. Studenti ovladavaju predznanjima kojima će kvantitativno i kvalitativno kontrolisati nastanak pojedinih faza u višekomponentnim, višefaznim sistemima. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave - osnovi teorije faznih dijagrama ; - dijagrami stanja jednokomponentnih sistema (polimorfizam, monotropija) ; - teorija monovarijantne ravnoteže ; - teorija faznih dijagrama dvokomponentnih sistema ; - praćenje procesa rastvaranja i kristalizacije u faznim dijagramima određenih dvokomponentnih sistema ; - teorija faznih dijagrama trokomponentnih sistema ; - praćenje procesa rastvaranja i kristalizacije u konkretnim primerima faznih dijagrama trokomponentnih sistema. ; ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. M. Stevanović, „Heterogena ravnoteža, Osnove dijagrama stanja“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. Materijal sa predavanja
  2. Materijal sa predavanja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari