Navigacija

DT2 - Hemijska termodinamika

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijska termodinamika
Akronim DT2
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta “Hemijska termodinamika“ je da student ovlada znanjima i veštinama koja se odnose na hemijsku termodinamiku procesa i fenomena u materijalnim sictemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobljava da samostalno i kreativno rešava konkretne probleme i zadatke iz tehnološke prakse i naučno-istraživačkog rada kao što su: proračun ravnotežnog sastava, analiza i postavljanje faznih dijagrama, predviđanje i procena termodinamičkih parametara od interesa za projektovanje tehnoloških procesa, postavljanje i proračun materijalnog i energetskog bilansa. Sposoban je za jasno postavljanje i rešavanje zadataka i za sveobuhvatnu analizu rezultata. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Student se upoznaje sa osnovnim termodinamičkim veličinama, fundamentalnim jednačinama i Maksvelovim relacijama u promenljivom i nepromenljivom polju sila (električno, magnetno i gravitaciono) sa uzimanjem u obzir površinskih efekata faza. Posebno se student upoznaje sa fenomenima koji se javljaju na graničnim površinama između faza sa primerima u tehnološkom procesiranju. Upoznaje se sa opštim kriterijumima za stabilnost ravnoteže u materijalnim sistemima. Student se upoznaje sa metodama izračunavanja ravnotežnog sastava u prostoj i složenoj hemijskoj ravnoteži. U delu koji se odnosi na heterogenu ravnotežu razmatra se monovarijantna ravnoteža u nereaktivnim i reaktivnim sistemima. Proučavaju se osnovi teorije faznih dijagrama sa primenom na dvokomponentne i višekomponentne sisteme. ; ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, 1989. ;
   2. C.H.P. Lupis, Chemical Thermodynamics of Materials, North Holland, 1989. ;
   3. C. J. Adkins, Equilibrium Thermodynamics, Cambridge Univer. Press. 1986.
   4. J.G. Kirkwood and I. Oppenheim, Chemical Thermodynamics, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1961.
   5. M.D. Koretsky, Engineering and Chemical Thermodynamics, John Wiley and Sons, Inc. 2004.
   6. R. Ninković, M.Todorović, J. Miladinović, D.Radovanović, Teorijski osnovi neorganske hemijske tehnologije, I deo, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari