Navigacija

DT3 - Termodinamika čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Termodinamika čvrstog stanja
Akronim DT3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta “Termodinamika čvrstog stanja“ je da student ovlada znanjima i veštinama koja se odnose na termodinamiku procesa i fenomena koji se odigravaju u čvrstoj fazi i o interakcijama čvrste faze sa drugim fazama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student stiče sposobnost da povezuje i primenjuje zakone termodinamike i relacije koje postoje između termodinamičkih potencijala sa osobinama materijala i parametrima tehnoloških procesa, a samim tim i da utiče na procesiranje istih u cilju dobijanja željenih osobina. Osposobljava se za samostalan i kreativan rad, za jasno postavljanje i predstavljanje rešenja i rezultata rada, za sveobuhvatnu analizu složenih zadataka kako u stručnom tako i naučno-istraživačkom radu. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Student se upoznaje sa fundamentalnim jednačinama hemijske termodinamike u nepromenljivom i promenljivom polju sila (električnom, magnetnom i gravitacionom) sa pojavama i fenomenima na graničnim površinama faza. Proučavaju se veze između termodinamičkih potencijala pri određenim ograničenjima sa osobinama materijala kao što su termoelektrični, termoelastični, termomagnetni i piezoelektrični koeficijenti. U delu koji se odnosi na termodinamiku površina i međupovršina obrađuju se fenomeni na granici faza kao posledica anizotropije površinskog napona kod čvrstih tela i zakrivljenosti površina. Proučava se adsorpcija gasova na čvrstoj površini. Proučavaju se fazne transformacije prvog i viših redova, sa primerima koji se odnose na superprovodnu transformaciju i superfluidnu transformaciju tečnog helijuma. U poglavlju difuzije u čvrstoj fazi razmatraju se uticaji koncentracije i temperature na koeficijent difuzije. Posebno se proučavaju defekti u jedinjenjima koji se razlikuju od stehiometrije ili su bliska stehiometriji. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R. A. Swalin, Thermodynamic of Solids, Ed. J.E. Burke, B. Chalmers, J.A. Krumhansl, Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, N.York-London-Toronto, 1972. ; ;
   2. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, 1989.
   3. C. H. P. Lupis, Chemical Thermodynamics of Materials, North Holland, 1989.
   4. B. S. Bokstein, M. I. Mendelev, D. J. Srolovitz, Thermodynamics and Kinetics in Materials Science, Oxford University Press, 2005.
   5. C. J. Adkins, Equilibrium Thermodynamics, Cambridge Univer. Press. 1986.
   6. J. G. Kirkwood and I. Oppenheim, Chemical Thermodynamics, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1961.
   7. R. Ninković, M.Todorović, J. Miladinović, D.Radovanović, Teorijski osnovi neorganske hemijske tehnologije, I deo, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari