Навигација

ДТ3 - Термодинамика чврстог стања

Спецификација предмета
НазивТермодинамика чврстог стања
АкронимДТ3
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета “Термодинамика чврстог стања“ је да студент овлада знањима и вештинама кoja се односе на термодинамику процеса и феномена који се одигравају у чврстој фази и о интеракцијама чврсте фазе са другим фазама.
   Исходи учења (стечена знања)Студент стиче способност да повезује и примењује законе термодинамике и релације које постоје између термодинамичких потенцијала са особинама материјала и параметрима технолошких процеса, а самим тим и да утиче на процесирање истих у циљу добијања жељених особина. Оспособљава се за самосталан и креативан рад, за јасно постављање и представљање решења и резултата рада, за свеобухватну анализу сложених задатака како у стручном тако и научно-истраживачком раду. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтудент се упознаје са фундаменталним једначинама хемијске термодинамике у непроменљивом и променљивом пољу сила (електричном, магнетном и гравитационом) са појавама и феноменима на граничним површинама фаза. Проучавају се везе између термодинамичких потенцијала при одређеним ограничењима са особинама материјала као што су термоелектрични, термоеластични, термомагнетни и пиезоелектрични коефицијенти. У делу који се односи на термодинамику површина и међуповршина обрађују се феномени на граници фаза као последица анизотропије површинског напона код чврстих тела и закривљености површина. Проучава се адсорпција гасова на чврстој површини. Проучавају се фазне трансформације првог и виших редова, са примерима који се односе на суперпроводну трансформацију и суперфлуидну трансформацију течног хелијума. У поглављу дифузије у чврстој фази разматрају се утицаји концентрације и температуре на коефицијент дифузије. Посебно се проучавају дефекти у једињењима који се разликују од стехиометрије или су блиска стехиометрији. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. R. A. Swalin, Thermodynamic of Solids, Ed. J.E. Burke, B. Chalmers, J.A. Krumhansl, Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, N.York-London-Toronto, 1972. ; ;
   2. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, 1989.
   3. C. H. P. Lupis, Chemical Thermodynamics of Materials, North Holland, 1989.
   4. B. S. Bokstein, M. I. Мendelev, D. J. Srolovitz, Thermodynamics and Кinetics in Мaterials Science, Oxford University Press, 2005.
   5. C. J. Adkins, Equilibrium Thermodynamics, Cambridge Univer. Press. 1986.
   6. J. G. Kirkwood and I. Oppenheim, Chemical Thermodynamics, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1961.
   7. Р. Нинковић, M.Tодоровић, J. Mиладиновић, Д.Радовановић, Теоријски основи неорганске хемијске технологије, I део, Технолошко металуршки факултет, Београд, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари