Navigacija

HNH311 - Termodinamički osnovi neorganske hemijske tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Termodinamički osnovi neorganske hemijske tehnologije
Akronim HNH311
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje:Termodinamika za polaganje:Toplotne operacije Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Povezivanje prethodno stečenih znanja i njihova primena u tehnološkim procesima. Usvajanje principa na kojima počivaju tehnološki procesi i sagledavanje mogućnosti njihove primene radi poboljšanja procesa. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za korišćenje podataka dobijenih iz entalpijskih dijagrama (relativne entalpije, diferencijalne entalpije mešanja, diferencijalne entalpije isparavanja i dr.) koji su neophodni za energetski bilans i proračun ravnotežnog sastava u tehnološkim procesima. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Termodinamičke veličine stanja: Parcijalne i prividne molarne veličine; Hemijski potencijal u idealnom i neidealnom, jedno- i višekomponentnom, gasnom i kondenzovanom (neelektrolitnom i elektrolitnom) sistemu. ; Hemijska ravnoteža: Prosta i složena ravnoteža u izotermsko-izobarskim uslovima u homogenim i heterogenim sistemima; Hemijski procesi u adijabatskim uslovima. ; Entalpijski dijagrami: Relativna entalpija; Osnovne operacije (mešanje, adijabatsko prigušivanje, hlađenje i kristalizacija, kontinualno i diskontinualno uparavanje, adijabatska suprotno-strujna razmena, izotermska i adijabatska konverzija u kontaktnim procesima) u dvokomponentnim entalpijskim dijagramima, entalpija-sastav. ; Ravnoteža para-tečnost:Ravnoteža para-tečnost u jednokomponentnom sistemu (Pointingov efekat) ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. R. Ninković, M. Todorović, J. Miladinović, D. Radovanović, Teorijski osnovi neorganske hemijske tehnologije I deo, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2002.
  2. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, New York, Chichester-Brisbane-Toronto Singapore, 1989.
  3. M. Koretsky, Engineering and Chemical Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc. 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari