Navigacija

14MHNH6 - Tehnologija kiselina, baza i meneralnih đubriva

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija kiselina, baza i meneralnih đubriva
Akronim 14MHNH6
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Povezivanje opštih znanja stečenih u osnovnim kursevima i njihova primena u razumevanju i savladavanju konkretnih tehnoloških postupaka proizvodnje neorganskih kiselina, baza i mineralnih đubriva. Kurs sadrži teorijske osnove postupaka, karakteristike osnovnih aparatura, tehnološke režime i određene proračune materijalnog i energetskog bilansa proizvodnje kiselina, baza i mineralnih đubriva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o industrijskim postupcima dobijanja sumporne, azotne, fosforne kiseline, sintetičkog amonijaka, sode i kaustične sode i niza mineralnih đubriva kao što su: fosforna, azotna, kalijumova đubriva, karbamid, složena i mešana đubriva. Studenti su osposobljeni za praćenje pojedinih faza i celokupnog postupka proizvodnje neorganskih kiselina, baza i mineralnih đubriva. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave uvod: razvoj tehnologije kiselina, baza i mineralnih đubriva sa analizom postojećeg stanja i savremenim tendencijama, ; proizvodnja sumporne kiseline kontaktnim postupkom, ; proizvodnja azotne kiseline oksidacijom amonijaka, ; proizvodnja fosforne kiseline elektrotermičkim i dihidratnim postupkom, ; sinteza amonijaka, fizičko-hemijski osnovi sinteze amonijaka, ; tehnologija sode i kaustične sode, ; fosforna đubriva, ; azotna i kalijumova đubriva, ; karbamid, ; složena đubriva i nove vrste mineralnih đubriva. ; ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave određivanje sadržaja sumpor(IV)-oksida u smeši gasova, ; određivanje ukupne alkalnosti u sodi, ; određivanje sadržaja natrijum-hidroksida u kaustičnoj sodi, ; analiza običnog i trostrukog superfosfata: određivanje sadržaja P2O5 rastvorljivog u vodi, ; analiza azotnih đubriva: određivanje ukupnog i amonijačnog azota. ;
  Literatura
  1. R. Ninković, D. Radovanović, „Tehnologija neorganskih kiselina I deo, Sumporna kiselina“, publikacija Katedre za NHT, Beograd, 1985.
  2. R. Ninković, D. Radovanović, „Tehnologija neorganskih kiselina II deo, Azotna kiselina“, publikacija Katedre za NHT, Beograd, 1985.
  3. D. Đokić, „Tehnologija veštačkih đubriva“, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, 1973.
  4. Materijal sa predavanja
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima i laboratorijskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari