Navigacija

D194 - Fazne ravnoteže u višekomponentnim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Fazne ravnoteže u višekomponentnim sistemima
Akronim D194
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente osposobi za primenu osnovnih diferencijalnih jednačina za opis procesa u heterogenim, višekomponentnim sistemima. Da studenti ovladaju zakonitostima fazne ravnoteže u dvo–, tro– i četvorokomponentnim sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o faznoj ravnoteži u procesima vezanim za Neorgansku hemijsku tehnologiju. Studenti savladavaju primenu analitičkog i grafičkog postupka praćenja tokova u faznim dijagramima heterogenih sistema. Upoznaju se sa termodinamičkim modelima koji razmatraju uslove fazne ravnoteže u dvo–, tro– i četvorokomponentnim sistemima. U okviru samostalne izrade zadatka studenti razmatraju uslove fazne ravnoteže u višekomponenntim sistemima. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet uključuje sledeće nastavne jedinice: uslovi ravnoteže i kriterijumi stabilnosti heterogenih sistema; hemijski potencijali i aktivnosti u višekomponentnim, heterogenim sistemima; fazna ravnoteža dvokomponentnih sistema ( zakoni Vrevskog i Konovalova); proračun faznog dijagrama trokomponentnih sistema, minimizacija energije Gibsa; fazni dijagrami četvorokomponentnih sistema– Levenhercovi dijagrami. Razmatranja fazne ravnoteže na konretnim dijagramima dvo–, tro– i četvorokomponentnih sistema iz oblasti Neorganske hemijske tehnologije. ; ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M. Alper, »Phase diagrams materials science and technology Volume I«, Academic Press, New York and London, 1970. ;
   2. V. Storonkin, »Termodinamika geterogennykh sistem chasti 1 i 2«, Izdatel’stvo Lennigradskogo Universiteta, Lenningrad, 1967.
   3. V. Storonkin, »Termodinamika geterogennykh sistem chast’ 3«, Izdatel’stvo Lennigradskogo Universiteta, Lenningrad, 1969.
   4. C. H. P. Lupis, “Chemical Thermodynamics of Materials”, Elsevier Science Publishing, New York, 1983.
   5. J. Adkins, »Equilibrium Thermodynamics«, Cambridge University Press, London, 1983.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja sa primerima i izrada zadataka
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari