Navigacija

14IIM410 - Osnovi termodinamike čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi termodinamike čvrstog stanja
Akronim 14IIM410
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje:Termodinamika; za polaganje: Keramički materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se upoznaju sa teorijom, principima i primenom termodinamike u oblasti čvrste faze. Studenti stiču sposobnost da povezuju i primenjuju zakone termodinamike i relacije koje postoje između termodinamičkih potencijala sa osobinama materijala i parametrima tehnoloških procesa. Cilj predmeta je da osposobi studente da ovladaju znanjima i veštinama koja se odnose na termodinamiku fenomena koji se odigravaju u čvrstoj fazi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se upoznaju sa osnovnim termodinamičkim principima i konceptima u razmatranju čvrste faze. Stiču znanja o: osnovnim termodinamičkim veličinama stanja; ravnoteži i stabilnosti sistema; teoriji faznih dijagrama i njihovoj primeni u kontroli nastanka pojedinih faza specifičnog sastava i svojstava u heterogenim sistemima i faznim transformacijama kroz primere; osnovama termodinamike površina i međupovršina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ekstenzivne i intenzivne veličine stanja; fundamentalne jednačine hemijske termodinamike; hemijski potencijal ; Ravnoteža i stabilnost sistema; Monovarijanta ravnoteža; Teorija faznih dijagrama ; Odabrani dijagrami stanja jednokomponentnih sistema, polimorfizam, tiksotropija ; Tipovi faznih dijagrama dvokomponentnih sistema i praćenje toka kristalizacije u konkretnim primerima faznih dijagrama dvokomponentnih sistema (sistemi sa hemijskim jedinjenjem koje se topi kongruentno i koje se topi inkongruentno; sistemi sa komponentama potpuno rastvorljivim u tečnom i u čvrstom stanju; sistemi sa ograničenom rastvorljivošću u čvrstoj i u tečnoj fazi), ; Tipovi faznih dijagrama trokomponentnih sistema i praćenje toka kristalizacije u konkretnim primerima faznih dijagrama trokomponentnih sistema (sistemi sa hemijskim jedinjenjem koje se topi kongruento i koje se topi inkongruetno) ; Termodinamika površina i među površina; Fenomeni na granici faza kao posledica anizotropije površinskog napona i zakrivljenosti površine, ; Fazne transformacije (nukleacija) ;
  Sadržaj praktične nastave računske vežbe
  Literatura
  1. M. Stevanović, „Heterogena ravnoteža, Osnove dijagrama stanja“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
  2. A. M. Alper, „Phase Diagrams, Materials Science and Technology“, Academic Press, New York and London, 1970.
  3. R. A. Swalin, Thermodynamic of Solids, Ed. J.E. Burke, B. Chalmers, J.A. Krumhansl, Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, N.York-London-Toronto, 1972.
  4. B.S. Bokstein, M.I. Mendelev, D.J. Srolovitz, Thermodynamics and kinetics in materials Science, Oxford University Press, 2005.
  5. Materijal sa predavanja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari