Navigacija

MHOH5 - Organske vezujuće supstance

Specifikacija predmeta
Naziv Organske vezujuće supstance
Akronim MHOH5
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema uslova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima sinteze polifunkcionalnih organskih jedinjenja koja se primenjuju za modifikaciju materijala, vezivanje i spajanje različitih komponenti sistema. Upoznavanje studenata sa metodologijom ispitivanja uticaja parametara sinteze na svojstva sintetisanog jedinjenja, specifičnim metodama karakterizacije i određivanje međuzavisnosti odabranog procesa sinteze i svojstava proizvoda kako bi se uspešno izvršila optimizacija postupka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču teorijska znanja iz hemije polifunkcionalnih jedinjenja koja im uz usvojene laboratorijske veštine omogućavaju rešavanje problema modifikacije, vezivanja i spajanja komponenti sistema. Studenti su sposobni da odaberu metod modifikacije prema postavljenom zadatku, da prate i kontrolišu postupak sinteze, izvrše karakterizaciju gotovog proizvoda i definišu mogućnost dalje upotrebe sintetisanog jedinjenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta razmatraju se polifunkcionala jedinjenja na bazi aldehida, ketona amina i derivata karboksilnih kiselina, kao i heterocikličih jedinjenja. Strategija sinteze polifunkcioalnih jedinjenja koja u svom sastavu sadrže navedene funkcionalne grupe. Odabrane sinteze di- i polifunkcionalnih organskih jedinjenja za modifikacije neorganskih (ugljeničnih, silicijum-dioksid, titan(IV)-oksid) i polimernih materijala (poliakrilati, poliakrilonitril), odabrane sinteze polifunkcionalnih jedinjenja za primenu u adhezivima, kompozitnim i nanokompozitnim materijalima.
  Sadržaj praktične nastave U okviru laboratorijskih vežbi student će se upoznati sa eksperimentalnim tehnikama neophodnih za sintezu i karakterizaciju polifunkcionalnih jedinjenja. Sinteza 2 difunkcionalna heterociklična jedinjenja koja imaju različite funkcionlane grupe: amino-karboksilna i amino-dvostruka veza. Amino modifikacija silicijum-dioksida.
  Literatura
  1. K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004.
  2. Carbon Fibers and Their Composites Peter Morgan CRC (May 20, 2005) ISBN-10: 0824709837 ISBN-13: 978-0824709839.
  3. Introduction to Nanoscale Science and Technology, Ed. Massimiliano Di Ventra, Stephane Evoy, James R. Heflin‚ Jr., 2000 Springer Science + Business Media, Inc.
  4. D. Gay, S. V. Hoa, S.W. Tsai, Composite Materials Design and Applications, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. 2003.
  5. I. Skeist , Handbook of Adhesives, 3rd ed., Kluwer Academic Publication, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, testovi, seminarski rad, pismeni ispit
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20