Navigacija

D170 - Strukturna analiza organskih molekula

Specifikacija predmeta
Naziv Strukturna analiza organskih molekula
Akronim D170
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje osnovnih i viših pojmova, kao i zakona, na kojim se zasnivaju instrumentalne metode u savremenoj hemijskoj analizi organskih molekula. Postizanje odgovarajuće veštine i preciznosti u eksperimentalnom radu sa novim aparatima koji se koriste u hemijskoj analizi. Odabir najprikladnije instrumentalne metode za određivanje strukture organskih molekula. Tehnike pripreme uzoraka, podešavanje i optimizacija rada instrumenta, snimanje spektara, interpretacija rezultata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz realizaciju sadržaja programa ovog predmeta se izgrađuje kod studenata naučni pogled na strukturu i ponašanje organskih molekula.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa fundamentalnim principima na kojim se zasnivaju instrumentalne metode u savremenoj hemijskoj analizi i ovladavaju tehnikom rada na instrumentima, čitanju spektara i određivanju strukture organskih molekula. U okviru vežbanja studenti samostalno pripremaju, snimaju i čitaju dobijene spektre što je osnova za izradu seminarskog rada i polaganje ispita.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. . R.Silverstein, G.Bassler, T.Moril, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John Wiley and Sons, NY, 1999.
  2. . S.Milosavljević, Strukturne instrumentalne metode, Hemijskei fakultet, Beograd, 1996.
  3. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji – Tablice, TMF, Beograd, 2003.
  4. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji – Zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50