Navigacija

prof. dr Radmila Jančić-Heinemann

Redovni profesor
Katedra za konstrukcione materijale

TMF - velika zgrada, kancelarija 106

011/3303602
011/3303616
lokal 602
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 23. decembar 2015.

Predmeti

14BBI317 14BBI317 - Ambalažni materijali
14D111 14D111 - Metal, ugljenični i keramički kompoziti
14D139 14D139 - Kvantifikacija vizuelnih informacija
14IIM32 14IIM32 - Kompozitni materijali
14IIM321 14IIM321 - Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom
14IIM415 14IIM415 - Funkcionalni kompozitni materijali
14IIM45 14IIM45 - Ambalažni materijali
14MIMA4 14MIMA4 - Savremeni ambalažni materijali
14MIMKM5 14MIMKM5 - Konstrukcioni kompozitni materijali
14MIMF2 14MIMF2 - Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs
D1IM D1IM - Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala
ZP32 ZP32 - Materijali
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IIM210 IIM210 - Osnovi inženjerstva materijala
MBIP5 MBIP5 - Ambalažni materijali
MIM3 MIM3 - Nauka o materijalima
MTET12 MTET12 - Materijali

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Veljko Đokić, Aleksandar Marinković i Radmila Jančić-Heinemann, Photocatalytic degradation of bisphenol A with α-Fe2O3 fibers and particle, SCIENCE OF SINTERING, 51, 2019, pp. 265-276; 10.2298/SOS1903265T
 2. Nataša Tomić, Predrag Milanović, Bojan Međo, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Marko Rakin i Radmila Jančić-Heinemann, Image analysis and the finite element method in the characterization of the influence of porosity parameters on the mechanical properties of porous EVA/PMMA polymer blends, MECHANICS OF MATERIALS, 129, 2019, pp. 1-14; 10.1016/j.mechmat.2018.10.008
 3. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 4. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 5. Marija Dimitrijević, Đorđe Veljović, Milica Pošarac-Marković, Radmila Jančić-Heinemann, Tatjana Volkov-Husović i Milorad Zrilić, Mechanical properties correlation to processing parameters for advanced alumina based refractories, SCIENCE OF SINTERING, 44, 2012, pp. 25-33; 10.2298/SOS1201025D
 6. Đorđe Veljović, Radmila Jančić-Heinemann, Igor Balać, Bojan Jokić, Slaviša Putić, Rada Petrović i Đorđe Janaćković, The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAP-based bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 37, 2011, pp. 471-479; 10.1016/j.ceramint.2010.09.014
 7. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović i Karlo Raić, Selection of calculation methods for temperature distribution in 99 mass%Al2O3 refractories, Interceram, 47, 1998, pp. 230-235
 8. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Heinemann, Zvonimir Popović i Karlo Raić, Comparison of critical DT values with R parameter of thermally shocked alumina refractories, Interceram, International Ceramic Review, 46, 1997, pp. 12-15

Knjige

 1. Jasmina Dostanić, Marija Dimitrijević, Radmila Jančić-Heinemann i Tatjana Volkov-Husović, Primena analize slike u karakterizaciji materijala,, monografija, SIM Beograd, 2008, 81; ISBN 86718305-4
 2. Tatjana Volkov-Husović i Radmila Jančić-Heinemann, Termostabilnost vatrostalnih materijala: ispitivanje- analiza- modelovanje, monografija, SIM Beograd, 2005, 108; ISBN 86-904393-2-3

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Uticaj načina ostvarivanja veze između ojačanja i matrice u kompozitu na bazi akrilata i čestica aluminijum-oksida na adheziona i mehanička svojstva kompozita, Almabrok Ashor, 02.07.2020.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita sa poboljšanom žilavošću na bazi modifikovanog akrilata i aluminijum-oksidnih čestica za primenu u protetici, Gamal Lazouzi, 18.11.2019.
 • Procesiranje i karakterizacija hibridnih kompozita na bazi polietilena visoke molarne mase, Jelena Zec, 06.09.2019.
 • Adheziona svojstva fotopolimerizujućih kompozitnih filmova na bazi metakrilata i čestica aluminijum oksida za primenu u stomatologiji, Ahmed Algellai, 17.10.2018.
 • Sinteza, karakterizacija i primena polimernih kompozitnih magnetnih membrana na bazi etilceluloze, Aleksandar Stajčić, 28.09.2018.
 • Dobijanje nano-aluminijum-oksidnih vlakana za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora, Predrag Milanović, 17.09.2018.
 • Fizičko-mehaničke i mikrohemijske promene na površinama keramičkih i metalnih artefakata tretiranih laserom, Bojana Radojković, 18.09.2017.
 • Mikromehanička svojstva i termička stabilnost adheziva za optička vlakna na bazi kopolimera etilena i vinil-acetata, Nataša Tomić, 14.06.2017.

Master akademske studije

 • Sinteza ekoloških epoksidnih materijala na bazi taninske kiseline i ispitivanje uticaja modifikacije na adhezivna svojstva, Andreja Živković, 30.09.2020.
 • Acrylic dental composite materials behavior in water solutions of different acidity/Ponašanje akrilatnih detalnih kompozitnih materijala u vodenim rastvorima različite kiselosti, Amaal Allafi, 30.09.2020.
 • Adhezivna svojstva komppozitnih filmova na različitim folijama od legura aluminijuma, Ivana Lazić, 29.09.2020.
 • Optimizacija količine ojačanja za dobijanje kompozitnih materijala povećane žilavosti, Dejan Brankov, 17.09.2020.
 • Fizičko-mehanička i propusna svojstva višeslojnih materijala, Kristina Krstović, 17.09.2020.
 • Procena otpornost na trenje za akrilatne dentalne kompozitne materijale/ Dental acrylate composite materials wear resistance estimation, Bushra Milad, 14.09.2020.
 • Dentalni kompozitni adhezivi na bazi akrilata ojačanih aluminijum-oksidnim česticama (Dental composite adhesive in dentistry based on acrylate matrix and alumina reinforcement), Abdelhamed Zaltum, 19.09.2019.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita sa epoksidnom matricom ojačanih silicijum-dioksidom dobijenim iz ljuski pirinča, Katarina Ignjatov, 19.09.2019.
 • Kompozitni materijali povećane žilavosti za primenu u stomatologiji, Bushra Belashhar, 19.09.2019.
 • Praćenje termičkih efekata prostiranja loma u toku testa na zatezanje akrilatnih kompozita sa različitim površinskim modifikacijama aluminijum-oksidnih čestica, Ivona Bošnjak, 17.09.2019.
 • Sinteza i karakterizacija kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i modifikovanim nanočesticama aluminijum-oksida dopiranih gvožđem, Branka Stefanović, 28.09.2018.
 • Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih materijala na bazi etil metakrilat kopolimera i aluminijum-iksidnih čestica za primenu u konzervaciji i restauraciji, Radmila Damjanović, 08.03.2018.
 • Fizičko mehanička svojstva kompozitnog materijala na bazi poli(metil-metakrilata) i Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Slađana Laketić, 13.07.2017.
 • Dentalni kompozitni materijali sa matricom od poli(metil metakrilata) sa poboljšanom žilavošću, Noha Abdussalam, 19.01.2017.
 • Određivanje morfoloških parametara površinskih oštećenja keramičkog materijala, Andrijana Ćoćić, 30.09.2015.
 • Karakterizacija akrilatnih adheziva za optička vlakna, Jelena Radomirović, 30.09.2015.
 • Dobijanje aluminijum-oksidnih vlakana za ojačavanje dentalnih kompozitnih materijala, Saad Omar, 25.03.2015.
 • Dobijanje modifikovanih aluminijum-oksidnih vlakana elektropredenjem, Ivana Milutinović, 26.09.2014.
 • Korišćenje analize slike za karakterizaciju oštećenja površine zuba, Ahmed Osman, 18.07.2011.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza materijala poboljšanih mehaničkih svojstava baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama, Nada Joksimović, 30.09.2020.
 • Otpuštanje čestica iz česticama ojačanog kompozitnog materijala sa polimernom matricom, Iva Đurović, 24.09.2020.
 • Ispitivanje mehaničkih i barijernih svojstava višeslojnih polimernih ambalažnih materijala, Kristina Krstović, 27.09.2019.
 • Uklanjanje antrahinonske boje iz vodenog rastvora korišćenjem magnezijum-ferita, Nataša Milovanović, 25.09.2019.
 • Mikromehanička svojstva kompozita na bazi trietilen glikol dimetakrilata (TEGDMA) i bisfenilglikol dimetakrilata (BisGMA) za dentalne adhezive, Slađana Laketić, 19.09.2016.
 • Karakterizacija keramičkih artefakata sa lokaliteta Kale Krševica, Dušan Šubić, 22.02.2016.
 • Ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti katalizatora na bazi aluminijum-oksida dopiranog gvožđe(III)-oksidom, Marija Janićijević, 30.09.2015.
 • Priprema i karakterizacija aluminijumoksidnih keramičkih vlakana dobijenih izvlačenjem u električnom polju, Jelena Radomirović, 30.09.2013.

Osnovne studije

 • Uticaj uslova nanošenja adheziva na fizičko-mehanička svojstva spajanja optičkih vlakana, Miroslav Mančić, 06.03.2015.
 • Matematički model pultruzije snopova polipropilenskih i staklenih vlakana, Milana Matić, 17.06.2014.
 • Modelovanje procesa termoplastične pultruzije, Milan Savić, 18.12.2012.
 • Modelovanje procesa formiranja poli(etilen-tereftalat) polimernih vlakana iz rastopa, Damir Pešić, 04.12.2012.
 • Ispitivanje uslova termičke obrade aluminijumoksidnih vlakana formiranih u električnom polju, Ana Živković, 08.06.2012.
 • Uticaj uslova formiranja aluminijum-oksidnih vlakana na ravnomernost prečnika, Marija Kentera, 23.12.2011.
 • Modelovanje i simulacija procesa formiranja aluminijum-oksidnih vlakana u električnom polju, Tijana Petrović, 23.12.2011.
 • Ispitivanje morfologije oštećenja na antibalističkim materijalima, Marko Milutinović, 28.01.2011.
 • Ispitivanje postojanosti i trajnosti betona sa dodatkom sumpora korišćenjem analize slike, Maja Dilber, 22.01.2010.
 • Ispitivanje morfoloških svojstava prahova Co, Ni i/ili Mo dobijenih elektrohemijskim taloženjem, Koviljka Simunović, 14.12.2009.
 • Korišćenje analize slike za ispitivanje kvaliteta bočica od poli(etilen tereftalata) izloženih dejstvu pesticida pri ubrzanom starenju, Aleksandar Đorđević, 30.10.2009.
 • Numerička simulacija polja temperature u vatrostalnim uzorcima izloženim termošoku, Nikola Strugar, 16.03.2009.
 • Ispitivanje uslova dobijanja nanopraha aluminijum-oksida hidrolizom iz soli aluminijuma, Dalibor Stanković, 04.12.2008.
 • Korišćenje analize slike za ispitivanje uticaja rastvarača na kvalitet bočica za pesticide od poli(etilen tereftalata), Biljana Vukelić, 21.11.2008.
 • Korišćenje analize slike za ispitivanje površine sinterovanih poroznih materijala, Elena Terzić, 10.10.2008.
 • Korišćenje analize slike za ispitivanje kvaliteta bočica od poli(etilen tereftalata), Dubravka Golubović, 30.06.2008.
 • Primena analize slike za ispitivanje prevlaka silana na aluminijumu, Ivana Tasić, 24.04.2008.
 • Pritisna čvrstoća poli metilmetakrilata ojačanog kratkim staklenim vlaknima, Jovana Rašeta, 30.09.2005.
 • Određivanje morfoloških svojstava sirovina za izradu vatrostalnih materijala pomoću analize slike, Marija Dimitrijević, 13.07.2005.
 • Ispitivanje strukture površine netkanog staklenog materijala, Sanja Borković, 13.07.2005.
 • Korišćenje analize slike za utvrđivanje interakcije 1,3,5/trisupstituisanih izocijanurata sa amonijum perhloratom u kompozitnim gorivima, Mihaela Barbu, 06.07.2005.
 • Korišćenje analize slike za određivanje morfoloških karakteristika keramičkih vlakana, Jelena Budisavljević, 07.06.2005.
 • Korišćenje analize slike za određivanje stepena oštećenja površine vatrostalnog materijala na termošok, Jasmina Dostanić, 09.12.2004.
 • Ispitivanje uticaja parametara rasta kristala na mikrostrukturu legure aluminijum bakar korišćenje m metode analize slike, Sandra Stojanović, 11.11.2004.
 • Modelovanje procesa rasta prskotine u vatrostalnom uzorku tokom ispitivanja termostabilnosti, Nikola Mladenović, 23.01.2004.
 • Analiza kriterijuma za izbor metalnih materijala u automobilskoj industriji, Ivana Cvijović, 26.12.2003.
 • Fizičko/mehanička svojstva stomatoloških cementa na bazi cink/fosfata, Bojana Drašković, 15.12.2003.
 • Upotreba programa za analizu slike za procenu veka trajanja vatrostalnog uzorka izloženog termošoku, Vojislav Ranitović, 01.12.2003.
 • Simulacija temperaturnog profila u toku rasta kristala po metodi vertikalni bridžman, Dejan Davidović, 17.10.2003.
 • Matematičko modelovanje temperaturnog polja i polja naprezanja u vatrostalnom uzorku izloženom termošoku, Predrag Milanović, 14.10.2003.
 • Korišćenje analize slike za karakterisanje zaštitnog sloja cinka na čeliku dobijenog toplim cinkovanjem, Ivica Maletić, 27.02.2003.
 • Izrada kompozitnih materijala optičko vlakno/silikonski polimer, Maja Kojić, 27.12.2002.