Navigacija

14D111 - Metal, ugljenični i keramički kompoziti

Specifikacija predmeta
Naziv Metal, ugljenični i keramički kompoziti
Akronim 14D111
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvojiti znanja o sintezi, procesiranju i svojstvima vlakana koja se koriste kao ojačanja u kompozitima sa metalnom i keramičkom matricom kao i karbon/grafit kompozita. Prikazati vezivanje i svojstva međufaze kompozita. Student se na osnovi predavanja i sopstvenih istraživanja osposobljava za izbor matrice za odgovarajuće ojačanje i sagledava tehnike procesiranja koje su specifične za kompozite sa metalnom, keramičkom matricom kao i za karbon/grafit kompozite.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa student je u mogućnosti da sagleda korelaciju između procesa pripreme, dobijene strukture i ostvarenih svojstava kompozitnih materijala. Takođe student razvija i sposobnost kritičkog razmišljanja i traženja rešenja za određeni problem i prezentacije u pisanoj i usmenoj formi dobijenih zaključaka i metoda koje je pri tome koristio.i strukturiranje polimernih materijala. Razumevanje metodologije simulacije postupaka prerade polimera. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Na kraju kursa student je u mogućnosti da sagleda korelaciju između procesa pripreme, dobijene strukture i ostvarenih svojstava kompozitnih materijala. Takođe student razvija i sposobnost kritičkog razmišljanja i traženja rešenja za određeni problem i prezentacije u pisanoj i usmenoj formi dobijenih zaključaka i metoda koje je pri tome koristio.
   Sadržaj praktične nastave ;
   Literatura
   1. R.Jančić Hajneman, beleške sa predavanja, CD TMF, 2013.
   2. Ceramic Matrix Composites K.K. Chawla Springer; 2 edition (January 31, 2003) ISBN-10: 1402072627 ISBN-13: 978-1402072628
   3. Metal Matrix Composites Nikhilesh Chawla, Krishan Chawla, Springer; 1 edition (September 28, 2005) ISBN-10: 0387233067 ISBN-13: 978-0387233062
   4. Carbon Fibers and Their Composites Peter Morgan CRC (May 20, 2005) ISBN-10: 0824709837 ISBN-13: 978-0824709839
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja sa prezentacijama i računskim zadacima i seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50