Navigacija

14MIMKM5 - Konstrukcioni kompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Konstrukcioni kompozitni materijali
Akronim 14MIMKM5
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Kompozitni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti stegnu znanja o uzajamnosti građe, fizičko-mehaničkih svojstava, procesa sinteze i prerade svih klasa kompozitnih materijala na svim nivoima strukture od nano do makro nivoa u konstrukcionim kompozitnim materijalima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: ; - projektuju sastav i građu kompozita kao i proces izrade kompozita zahtevanih mehaničkih svojstava za određenu primenu kao konstrukcionih materijala ; - optimalno izaberu kompozitni materijal i proces izradu različitih konstrukcija ; - kompetentno analiziraju mehanizme oštećenja kompozita i predvide mere za pouzdan integritet konstrukcija u različitim uslovima eksploatcije. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod u kompozitne materijale ; 2. Vlakna i ojačanja u kompozitnim materijalima ; 3. Matrice u kompozitnim materijalima ; 4. Vezujući agensi i funkcionalizacija međupovršina u kompozitnim materijalima ; 5. Sirovine za proizvodnju kompozitnih materijala: prepreg, kompozitni kompaundi BMC, SMC i TMC ; 6. Osnovi inženjerstva polimernih kompozitnih materijala ; 7. Konstrukcion kompozit sa termoreaktivnom polimernom matricom ; 8. Konstrukcioni kompoziti sa termoplastičnom polimernom matricom ; 9. Konstrukcioni kompozi sa keramičkom matricom ; 10. Konstrukcioni kompoziti sa metalnom matricom ; 11. Konstrukcioni ugljenik-ugljenik kompozitni materijali ; 12. Spajanje i lepljenje konstrukcionih kompozitnih materijali ; 13. Mikromehanika kompozita, primena MATLABA pri simulaciji ; 14. Oštećenje i lom kompozita, primena MATLABA pri simulaciji ; 15. Projektovanje, dizajn kompozita i principi izbora kompozita
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. R.Aleksić, Konstrukcioni kompozitni materijali, beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013.
  2. R. Aleksić, Konstrukcioni kompozitni materijali, Zbirka zadataka, CD, TMF, 2013.
  3. F.C. Campbell, Structural Composite Materials, ASM International Materials Park, Ohio, 2010, ISBN-13: 978-1-61503-037-8
  4. G. Z. Voyiadjis, P. I. Kattan, Mechanics of Composite Materials with MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005., ISBN 978-3-540-27710-1
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20