Navigacija

prof. dr Marko Rakin

Redovni profesor
Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 69 b

011/3370391
011/303653
lokal 653
Naučna oblast Inženjerstvo materijala
Datum izbora u zvanje 10. jun 2015.

Predmeti

14DMI14 14DMI14 - Otpornost materijala
14IIM37 14IIM37 - Uvod u metodu konačnih elemenata
14MBIP8 14MBIP8 - Procesi i oprema u prehrambenoj industriji
14MPMKE 14MPMKE - Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu materijala
14MUFML 14MUFML - Uvod u fiziku i mehaniku loma
14MHFI8 14MHFI8 - Izbor, konstrukcija i validacija opreme u farmaceutskom inženjerstvu
14HFI48 14HFI48 - Projektovanje uređaja i aparata u farmaceutskoj industriji
BBI313 BBI313 - Oprema u biotehnologiji
D112 D112 - Metoda konačnih elemenata u inženjerstvu materijala
ZP104 ZP104 - Inženjersko crtanje
ZP114 ZP114 - Elementi opreme u procesnoj industriji
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MHSOPI MHSOPI - Sigurnost opreme u procesnoj industriji
HHP312 HHP312 - Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Tomić, Predrag Milanović, Bojan Međo, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Marko Rakin i Radmila Jančić-Heinemann, Image analysis and the finite element method in the characterization of the influence of porosity parameters on the mechanical properties of porous EVA/PMMA polymer blends, MECHANICS OF MATERIALS, 129, 2019, pp. 1-14; 10.1016/j.mechmat.2018.10.008
 2. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević i Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 3. Dragana Barjaktarević, Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Đorđe Veljović i Marko Rakin, Corrosion resistance of high pressure torsion obtained commercially pure titanium in acidic solution, TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 24, 2017, pp. 1689-1695; 10.17559/TV-20160303141534
 4. Ivana Dimić, Ivana Cvijović-Alagić, Bernhard Volker, Anton Hohenwarter, Reinhard Pippan, Đorđe Veljović, Branko Bugarski i Marko Rakin, Microstructure and metallic ion release of pure titanium and Ti-13Nb-13Zr alloy processed by high pressure torsion, MATERIALS & DESIGN, 91, 2016, pp. 340-347; 10.1016/j.matdes.2015.11.088
 5. Ivana Cvijović-Alagić, Zorica Cvijović, Slobodan Mitrović, Marko Rakin, Đorđe Veljović i Miroslav Babić, Tribological Behaviour of Orthopaedic Ti-13Nb-13Zr and Ti-6Al-4V Alloys, TRIBOLOGY LETTERS, 40, 2010, pp. 59-70; 10.1007/s11249-010-9639-8
 6. Ivana Cvijović-Alagić, Slobodan Mitrović, Zorica Cvijović, Đorđe Veljović, Miroslav Babić i Marko Rakin, Influence of the heat treatment on the tribological characteristics of the Ti-based Alloy for biomedical applications, Tribology in Industry, 31, 2009, pp. 16-21; http:// www.tribology.fink.rs/journals/2009/2009-3-4/3.pdf

Knjige

 1. Ljubica Milović, Marko Rakin, Slaviša Putić i Milorad Zrilić, Zbirka tabela za proračun i konstruisanje opreme u procesnoj industriji, pomoćni udžbenik, TMF, 2017, 223; ISBN 978-7401-344-1
 2. Ljubica Milović, Marko Rakin, Slaviša Putić i Milorad Zrilić, Proračun posude pod pritiskom sa cevovodom i reduktorom mešalice, Priručnik za vežbe iz Elemenata opreme u procesnoj industriji, pomoćni udžbenik, TMF, 2017, 79; ISBN 978-7401-319-9
 3. Marina Dojčinović, Bojan Međo, Slaviša Putić, Miloš Stevanović i Marko Rakin, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, pomoćni udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
 4. Ljubica Milović, Marko Rakin, Slaviša Putić i Milorad Zrilić, Proračun posude pod pritiskom sa cevovodom i reduktorom mešalice, udžbenik, TMF, 2015, 75; ISBN 978-86-7401-319-9
 5. Marko Rakin i Bojan Međo, Primena metode konačnih elemenata u inženjerstvu materijala, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, 2014, 187; ISBN 978-86-7401-313-7
 6. Marko Rakin, Ljubica Milović, Slaviša Putić i Milorad Zrilić, Proračun vertikalne posude pod pritiskom sa mehaničkim prenosnikom za mešalicu, pomoćni udžbenik, TMF, 2013, 67; ISBN 978-86-7401-290-1
 7. Slaviša Putić, Ljubica Milović, Marko Rakin i Milorad Zrilić, Proračun posude pod pritiskom sa mešalicom, pomoćni udžbenik, TMF, 2006, 73; ISBN 978-86-7401-222-1
 8. Stojan Sedmak, Slaviša Putić, Ljubica Milović, Milorad Zrilić i Marko Rakin, Praktikum za konstruisanje opreme u procesnoj industriji, Zbirka tabela, pomoćni udžbenik, TMF, 2005, 149; ISBN 978-86-7401-226-4
 9. Slaviša Putić, Ljubica Milović, Marko Rakin i Milorad Zrilić, Proračun posude pod pritiskom, Praktikum za vežbe iz Elemenata opreme u procesnoj industriji, pomoćni udžbenik, TMF, 1999, 53; ISBN 978-86-7401-124-1

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Karakterizacija oštećenja i loma materijala cevovoda korišćenjem epruveta oblika prstena, Walid Musrati, 17.05.2019.
 • Biokompatibilnost i ponašanje u korozionoj sredini materijala na bazi titana za izradu dentalnih implanata, Ivana Damnjanović, 27.09.2018.

Master akademske studije

 • Analiza efikasnosti tehnološkog postupka i opreme združenog enzimskog i mikrobiološkog procesa proizvodnje bioaktivnih peptida surutke, Luka Mošorinski, 30.12.2020.
 • Dimenzionisanje ventila sigurnosti i sigurnosne membrane za zajedničku ugradnju na cevovodu, Ksenija Bogojević, 30.09.2020.
 • Ispitivanje uticaja primene prebiotika i liofilizata voća na sadržaj i stabilnost polifenola u probiotskoj funkcionalnoj crnoj čokoladi, Lidija Veselinović, 30.09.2020.
 • Određivanje zateznih svojstava Ti-13Nb-13Zr legure sitnozrne strukture dobijene postupkom uvijanja pod visokim pritiskom, Milena Radosavljević, 29.09.2020.
 • Proračun elemenata ventila sigurnosti prema standardu SRPS EN 12516, Milan Pavlović, 25.02.2020.
 • Opravdanost primene predtretmana u procesu proizvodnje biogasa, Anja Antanasković, 30.09.2019.
 • Proračun uređaja sa sigurnosnom membranom u postrojenju za snabdevanje medicinskim gasovima, Nikola Milošević, 27.09.2018.
 • Uticaj primene uređaja za predtretman agrootpada na unapređenje proizvodnje biogasa, Matea Mikulić, 17.09.2018.
 • Proračun cevnih oslonaca vertikalnog cilindričnog rezervoara za mleko, Ana Prodanović, 29.09.2017.
 • Proračun sigurnosnih membrana u biotehnološkim procesima pod visokim pritiskom, Jovan Stevuljević, 29.09.2017.
 • Dimenzionisanje cevovoda za transport gasovitog ugljen-dioksida u pivari, Aleksandra Antić, 30.09.2016.
 • Dimenzionisanje ventila za tečnosti prema standardu SRPS EN ISO 4126, Snežana Krunić, 27.09.2016.
 • Dimenzionisanje posude za pripremu rastvora u CIP sistemu pogona za pasterizaciju mlečnih proizvoda, Jovana Miladinović, 27.09.2016.
 • Proračun i dimenzionisanje omotača konične duplikatorske posude pod pritiskom sa pužastom mešalicom, Tamara Jevdosić, 14.09.2016.
 • Proračun cevovoda za transport tečnog ugljen-dioksida, Dragana Bojanić, 30.09.2015.
 • Uticaj brzine kompresije na mehaničke karakteristike kalcijum-alginatnih čestica, Milica Janković, 11.09.2015.
 • Termički proračun anaerobnog reaktora za dobijanje biogasa primenom numeričkog postupka, Milica Mladenović, 02.07.2015.
 • Izbor opreme za otprašivanje gasova nastalih pri izlivanju gvožđa iz visoke peći, Nikola Marčić, 24.06.2015.
 • Otpuštanje jona iz komercijalno čistog titana i Ti-13Nb-13Zr legure dobijenih postupkom intenzivnog plastičnog deformisanja, Ivana Grujić, 27.02.2015.
 • Proračun čvrstoće horizontalnog rezervoara za tečni kiseonik, Snežana Reljić, 30.09.2014.
 • Dimenzionisanje cevovoda i oslonaca mešača u fazi bistrenja tehnološkog procesa prerade rečne vode, Ivana Krstić, 23.09.2014.
 • Uticaj radnih uslova i geometrije na čvrstoću gasovoda prema SRPS EN 13480-3 standardu, Ivana Marković, 15.07.2014.
 • Primena metode konačnih elemenata u analizi mehaničkih karakteristika hidrogel čestica, Ana Jurčević, 14.07.2014.
 • Proračun ventila sigurnosti i uređaja sa sigurnosnom membranom, Dušica Mandić, 11.07.2014.
 • Proračun cevovoda i izbor pumpi u pumpnim stanicama postrojenja za prečićšćavanje otpadnih voda, Slađana Davidović, 30.09.2013.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće rezervoara za skladištenje tečnog azota., Nenad Vidanović, 30.09.2013.
 • Dimenzionisanje posude za zagrevanje vode pri pasterizaciji proizvoda od voća i povrća, Sanela Pajić, 30.09.2013.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće cevovoda od austenitnog čelika analitičkom i numeričkom metodom, Danica Ojdanić, 09.09.2013.
 • Proračun čvrstoće horizontalnog napojnog rezervoara, Tatjana Spasojević, 17.12.2012.
 • Proračun čvrstoće cilindrične posude pod pritiskom u eksploataciji na osnovu dimenzione kontrole ultrazvučnom metodom, Vanja Đapan, 28.09.2012.
 • Analiza naponskog stanja tankozidne cilindrične posude pod pritiskom primenom metode konačnih elemenata, Marija Šimšić, 28.09.2012.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće horizontalnog prolaznog autoklava prema proračunskoj temperaturi i ispitnom pritisku, Dragana Barjaktarević, 12.07.2012.
 • Numerička analiza staklo-poliester kompozitne cevi izložene dejstvu unutrašnjeg pritiska, Tamara Biočanin, 12.09.2011.
 • Analiza uticaja površinskih prslina na integritet cevi izloženih dejstvu unutrašnjeg pritiska, Ana Stefanović, 08.09.2011.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj parametara postupka uvijanja pod visokim pritiskom na svojstva biomaterijala na bazi titana, Nenad Milojević, 30.09.2020.
 • Oprema i primena postupka liofilizacije u dobijanju starter kultura mlečnih proizvoda, Tanja Sokolović, 08.09.2020.
 • Određivanje modula elastičnosti na površini materijala na bazi titana sitnozrne strukture primenom metode nanoindentacije, Ivana Staletović, 09.06.2020.
 • Mikrotvrdoća i koroziona otpornost sitnozrne legure titana dobijene postupkom uvijanja pod visokim pritiskom, Lidija Stjepanić, 13.02.2020.
 • Primena uzoraka oblika cevnog prstena za određivanje otpornosti prema lomu čeličnih cevi, Milena Radosavljević, 30.09.2019.
 • Primena postupka uvijanja pod pritiskom za dobijanje sitnozrne legure titana za primenu u medicini, Ivana Milenković, 30.09.2019.
 • Izbor uređaja u procesu oblaganja čvrstih formi u farmaceutskoj industriji, Ksenija Bogojević, 18.02.2019.
 • Izbor preme za dobijanje biogasa na seoskom domaćinstvu, Anja Antanasković, 17.09.2018.
 • Proračun pravih cevi i cevnih lukova izrađenih od čelika pod dejstvom unutrašnjeg pritiska, Ljubomir Sinđelić, 29.09.2016.
 • Proračun uređaja sa sigurnosnom membranom u cevovodima za transport kiseonika, Jovan Stevuljević, 29.09.2016.
 • Uticaj oblaganja hitozanom na mehanička svojstva alginatnih nosača, Sanja Radovanović, 12.05.2016.
 • Proračun dubokog torisferičnog danca duplikatorske posude pod pritiskom, Slađana Brakus, 14.03.2016.
 • Dimenzionisanje čeličnih cevovoda prema standardu SRPS EN 13480-3, Vojkan Stamenković, 22.02.2016.
 • Proračun broja izmena vazduha u čistoj sobi u farmaceutskoj industriji, Ivan Stanojević, 30.09.2015.
 • Zatezna svojstva i koroziona postojanost biomedicinske legure titana Ti-13Nb-13Zr, Tamara Mijatović, 06.07.2015.
 • Primena kriogenih rezervoara za skladištenje tečnih medicinskih gasova, Marina Đajić, 06.05.2015.
 • Primena CIP sistema za čišćenje opreme za preradu surutke, Milica Stanišić, 30.09.2014.
 • Primena automatozovanog CIP sistema za čišćenje bioreaktora, Sandra Pejaković, 26.09.2014.
 • Izbor i primena pužastih mešalica u farmaceutskoj industriji, Tamara Jevdosić, 23.09.2014.
 • Proračun i dimenzionisanje cilindričnog omotača rezervoara za skladištenje tečnog medicinskog gasa, Dragana Bojanić, 11.09.2014.
 • Postupci i oprema za peletiranje u farmaceutskoj industriji, Ana Džinović, 14.07.2014.
 • Proračun čvrstoće aparata za sterilizaciju sa ravnim poklopcem prema SRPS EN 13345 standardu, Milica Janković, 11.04.2014.
 • Proračun prirubnog zaptivnog spoja revizionog otvora posude za pripremu infuzionog rastvora, Bojana Kljajić, 26.09.2013.
 • Dimenzionisanje prirubnog zaptivnog spoja prema SRPS EN 13445, Dušica Mandić, 12.09.2013.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće razdelnika pare zapremine 0,12 m<sup>3</sup>, Ivana Krstić, 18.07.2013.
 • Idejno rešenje spregnutog solarno-biogasnog pilot postrojenja, Milica Mladenović, 15.07.2013.
 • Kontrolni proračun čvrstoće rezervoara za skladištenje vodonika, Danica Ojdanić, 28.09.2012.
 • Dimenzionisanje prirubnica na omotaču i poklopcu cilindrične posude pod pritiskom prema najvećem otpornom momentu, Sanela Pajić, 24.09.2012.
 • Kontrolni proračun čvrstoće posude prema ispitnom pritisku, Ivana Dedović, 12.07.2012.
 • Uticaj vrste i veličine otvora na debljinu zida cilindričnog omotača posude pod pritiskom, Uroš Živković, 10.07.2012.
 • Obezbeđenje projektovane klase i količine vazduha u čistim sobama, Branislava Stojanović, 27.09.2011.
 • Izbor mehaničkog zaptivača za mešalice u posudama, Vanja Đapan, 27.09.2011.
 • Uticaj veličine i položaja cevnog priključka na dimenzionisanje torisferičnih danaca cilindrične vertikalne posude, Dina Ćehović, 20.09.2011.
 • Određivanje kategorije posude pod pritiskom prema evropskoj direktivi PED-97/23/EC, Marija Šimšić, 19.09.2011.
 • Proračun debljine plitkih torisferičnih danaca prema standardu EN 13445-3, Dragana Barjaktarević, 08.09.2011.
 • Kontrolni proračun konstrukcije vertikalnog autoklava, Ana Stefanović, 14.09.2010.
 • Izbor filtera za prečišćavanje vazduha u čistim sobama, Tamara Biočanin, 16.07.2010.

Osnovne studije

 • Proračun rezervoara za komprimovani vazduh u farmaceutskom postrojenju, Andrijana Marković, 11.07.2016.
 • Proračun čvrstoće vertikalnog autoklava sa jednostrukim zidom, Jelena Marković, 09.07.2015.
 • Proračun čvrstoće parovoda od nerđajućeg austenitnog čelika, Jelena Mitrović, 26.05.2015.
 • Proračun cevovoda za transport kiseonika u gasovitom stanju, Marko Zelić, 09.03.2015.
 • Dimenzionisanje homogenizatora za izradu kozmetičkih preparata, Aleksandar Momčilović, 29.09.2014.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće cilindrične vertikalne posude pod pritiskom, Jelena Bojić, 14.05.2013.
 • Dimenzionisanje i proračun čvrstoće posude pod pritiskom od austenitnog čelika prema SRPS EN 13445, Marko Savić, 28.02.2013.
 • Kontrolni proračun čvrstoće rezervoara za protivpožarnu zaštitu, Jovan Blažić, 21.02.2013.
 • Dimenzionisanje i proračun cilindričnog rezervoara za komprimovani vazduh, Ivana Golubović, 24.09.2012.
 • Dimenzionisanje dvodelne cilindrične posude pod pritiskom prema SRPS EN 13445, Jovana Nikolić, 23.02.2012.
 • Dimenzionisanje posude pod pritiskom sa polucevnom spiralom prema EN 13445, Snežana Stanimirović, 26.12.2011.
 • Proračun čvrstoće cilindričnog autoklava izloženog dejstvu ispitnog pritiska, Aleksandra Anastasov, 14.07.2011.
 • Kontrolni proračun čvrstoće hiperbarične komore, Milica Pilipović, 26.05.2011.
 • Izbor konstrukcionog rešenja duplikatorske posude pod pritiskom u zavisnosti od radnog pritiska i temperature, Bogdan Zdravković, 20.05.2011.
 • Kontrolni proračun cisterne za transport tečnog medicinskog gasa, Katarina Jovičić, 30.12.2010.
 • Kontrolni proračun čvrstoće stabilnog horizontalnog rezervoara za skladištenje tečnog atmosferskog gasa, Iva Najvirt, 28.12.2010.
 • Proračun i dimenzionisanje cilindričnog autoklava, Ivana Dimić, 27.09.2010.
 • Procena nosivosti cevi sa površinskim oštećenjem izloženih dejstvu unutrašnjeg pritiska, Miloš Mandić, 31.05.2010.
 • Proračun i dimenzionisanje posude za rekuperaciju toluola, Ivana Nikolić, 04.11.2009.
 • Proračun i dimenzionisanje otvora za kontrolu duplikatorske posude pod pritiskom, Sanja Peković, 15.07.2009.
 • Validacija čistih soba u farmaceutskoj industriji, Danijela Radović, 16.06.2009.
 • Obezbeđenje sigurnosti posude za komprimovani vazduh u eksploataciji prema Evropskoj Direktivi za opremu pod pritiskom, Mira Savić, 15.04.2009.
 • Proračun i dimenzionisanje duplikatorske posude za pripremu infuzionog rastvora, Nataša Tomović, 30.12.2008.
 • Analiza nastanka žilavog loma u zavarenom spoju niskolegiranog čelika povišene čvrstoće, Milan Juranić, 24.11.2008.
 • Izbor ventila sigurnosti pri projektovanju opreme pod pritiskom, Svetlana Lečić, 28.05.2008.
 • Izbor mašina velikih kapaciteta za proizvodnju tableta različitih oblika, Tanja Vujnović, 02.07.2007.
 • Analiza uticaja sila u vijcima na izbor standardne prirubnice sa koničnim prelazom, Darko Ralić, 05.04.2007.
 • Izbor opreme u procesu dobijanja i obrade granulata u farmaceutskoj industriji, Jelena Radonjić, 29.12.2006.
 • Problemi grešaka nastalih pri izradi posuda pod pritiskom, Vladimir Paunović, 31.05.2006.
 • Proračun napona i merenje deformacija mernim trakama na posudi pod pritiskom, Uroš Milašinović, 29.12.2005.
 • Razvoj i eksperimentalna potvrda matematičkog modela za proračun napona i deformacija laminantnih kompozitnih materijala, Božidar Filipović, 29.12.2005.