Navigacija

MBIP5 - Ambalažni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Ambalažni materijali
Akronim MBIP5
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o primeni klasičnih i savremenih ambalažnih materijala sa aspekta strukture, svojstava, prerade i funkcionalnih karakteristika pri izradi ambalaže za proizvode biotehnologije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenta da kritički analizira izbor ambalažnog materijala i procesa izrade ambalaže na osnovu specifičnih zahteva pakovanja biotehnoloških proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • UVOD: Pojam i definisanje ambalažnih materijala i ambalaže; Funkcije ...; Podela ... ; • METALNA AMBALAŽA: Metalni materijali i svojstva; metalni ambalažni materijali;...; klasifikacija i primena ...; ...; korozija; interakcija metalne ambalaže i sadržaja. • STAKLENA AMBALAŽA: Vrste stakla; svojstva stakla; ...; interakcija ...; • POLIMERNA AMBALAŽA: Struktura i svojstva polimernih materijala; svojstva i prerada ...; ...; interakcija polimerne ambalaže i sadržaja; biorazgradivi polimerni materijali; jestiva polimerna ambalaža. ; • PAPIRNA, KARTONSKA AMBALAŽA: Papir, lepenka i karton; svojstva i podela papira i kartona; ambalažni papir; vrste papirne ambalaže; vrste ambalaže od valovitog kartona; ...; • VIŠESLOJNA AMBALAŽA: Vrste ambalažnih materijala slojevite strukture-laminati; postupci proizvodnje ...; pomoćni materijali-...; barijerna svojstva ..., ...; interakcija višeslojne ambalaže i sadržaja; primena ambalaže izrađene od barijernih i visokobarijernih materijala ; • DRVENA AMBALAŽA: Svojstva drveta; vrste drveta za izradu ambalaže; oblici drvene ambalaže; ...; • METODE PAKOVANJA: Vakumsko pakovanje; toplo pakovanje i pakovanje pod sterilnim uslovima; pasterizacija ... ambalaže; • NOVE TEHNOLOGIJE U PAKOVANJU: Aktivno i inteligentno pakovanje; pakovanje u kontrolisanoj i modifikovanoj atmosferi; jestivi filmovi / premazi...; • PREGLED STANDARDA u vezi sa osnovnim zahtevima koje ambalaža mora da ispunjava da bi se stavljala u promet; oznake u ambalaži-..., barkod.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. R. Jančić-Hajneman, R. Aleksić, SAVREMENI AMBALAŽNI MATERIJALI, Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013.;
  2. 2. A. Emblem, H.Emblem, PACKAGING TECHNOLOGY-FUNDAMENTALS, MATERIALS AND PROCESSES, Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2012, ISBN 978-1-84569-665-8
  3. 3. R.Coles, D. MCDowell, M.J. Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing, CRC Press, London, 2003, ISBN 1–84127–221–3
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10