Navigacija

14IIM321 - Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom

Specifikacija predmeta
Naziv Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom
Akronim 14IIM321
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi inženjerstva materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti stegnu znanja o izboru sirovina i procesa izrade proizvoda na bazi kompozitnih materijala primenjujući savremene metode inženjerskog modelovanja procesa na svim nivoima i njegovu eksperimentalnu potvrdu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: a) adekvatno izaberu sirovine i proces izrade kompozita zahtevanih svojstava za pri dizajniranju određenih proizvoda, b) optimizuju proces izrade kompozitnih materijala primenom stohastičkih i dinamičkih metoda modelovanja procesa i v) idejno projektuje proizvodnu liniju i potrebnu opremu pri dizajnu i izradi proizvoda od svih vrsta kompozita
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod ; 2. Sirovine za proizvodnju kompozitnih materijala: prepreg, kompozitni kompaundi BMC, SMC i TMC ; 3. Metoda ručnog slaganja ; 4. Slaganje i presovanje termoplastičnih traka ; 5. Livenje pod pritiskom ; 6. Injekciono livenje kompaunda ; 7. Termoforming ; 8. RTM i VARTM metoda prenosa smole u kalup ; 9. Dobijanje kompozita presovanjem u autoklavu ; 10. Pultruzija ; 11. Tehnika namotavanja vlakana ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Izrada kompaunda ekstruzijom i koekstruzijom ; 2. Izrada kompozitnih materijala toplim presovanjem ; 3. Izrada kompozitnih materijala livenjem i brizganjem ; 4. Izrada kompozitnih materijala pultruzijom ; 5. Izrada kompozitnih materijala tehnikom mašinskog namotavanja.
  Literatura
  1. 1. R.Aleksić, Procesiranje kompozitnih materijala sa polimernom matricom , beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013
  2. S. V. Hoa, Principles of The Manufacturing of Composite Materials, DEStech Publications, Inc. Lancaster, Ra, 2009, ISBN: 978-1-932078-26-8
  3. S. K.Mazumdar, Composites Manufacturing: Materials, Product, And Process Engineering, CRC Press, Washington, D.C., 2002, ISBN 0-8493-0585-3
  4. F. C. Campbell, Manufacturing Processes For Advanced Composites Elsevier Ltd, Oxford, 2004, ISBN 1-85617-415-8
  5. S. G. Advani, E. M. Sozer, Process Modeling in Composites Manufacturing, Marcel Dekker, Inc., New York, 2003, ISBN: 0-8247-0860-1
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari