Navigacija

MIM3 - Nauka o materijalima

Specifikacija predmeta
Naziv Nauka o materijalima
Akronim MIM3
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje principe nauke o materijalima kao multidiscipinarne nauke u cilju sticanja osnovnih znanja o zavisnosti između strukture i svojstav svih klasa inženjerskih materijala. .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student stiče sposobnost da prepoznaje, povezuje i primenjuje relacije koje postoje između strukture. termodinamičkih i kinetičkih parametara i svojstava materijala Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studentu se obezbeđuje teorijska osnova o međuzavisnosti svojstava i strukture svih klasa materijalaa za dalje studije u oblasti nauke o materijalima i inženjerstva materijala. .
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Osnovni principi nauke o materijalima ; 2. Kristalna, nekristalna i amorfna struktura materijala, rendgenska difrakcija ; 3. Osnovi kristalografije, energije kristalne rešetke ; 4. Tačkaste nesavršenosti kristalne strukture materijala ; 5. Difuzija u materijalima ; 6. Linijske i površinske nesavršenosti kristalne strukture materijala ; 7. Mikkroplastičnost kristala; ; 8. Dijagrami stanja i ravnoteža faza na osnovu krivih Gibsove slobodne energije ; 9. Fazne transformacije u materijalima: a) homogena i heterogena nukleacija b) neravnotežne transformacije ; 10. Mehaničkih svojstva materijala: elastična svojstva materijala; viskoelastična svojstva materijala; puzanje materijala; zamor materijala ; 11. Toplotnih svojstva materijala ; 12. Električna i elektronska svojstva materijala ; 13. Optička svojstva materijala ; 14. Magnetna svojstva materijala
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. R.Aleksić, Osnovi nauke o materijalima, Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013..
  2. R. Aleksić, Osnovi nauke o materijalima, Zbirka zadataka, CD, TMF, 2013.
  3. D. R. Askeland, P. P. Fulay, W. J. Wright, The Science and Engeeniring of Materials, 6th edition, Cengage Learning., Stamford, CT, 2011, ISBN-13: 978-0-495-29602-7
  4. W.D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch., Materials Science and Engineering: An Introduction, 8-th edition, John Willey&Sons, New York, 2010, ISBN 978-0-470-41997-7.
  5. S.L. Kakani, A. Kakani, Materials Science, New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi, 2004, ISBN (13) : 978-81-224-2656-4
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari