Navigacija

14IIM45 - Ambalažni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Ambalažni materijali
Akronim 14IIM45
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Metalni materijali, Keramički materijali, Polimerni materijali, Kompozitni materijali. Uslov za slušanje: odslušani svi predmeti. Uslov za polaganje: položeni svi predmeti. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa vrstama, ulogom i funkcijama ambalaže. Upoznavanje sa najzastupljenijim materijalima za izradu ambalaže. Upoznavanje sa najzastupljenijim oblicima ambalaže. Upoznavanje sa oblastima primene ambalaže od određenih materijala i određenih oblika. Upoznavanje sa najznačajnijim svojstvima ambalažnih materijala, koja su od značaja za njihovu primenu. Upoznavanje sa načinom izrade (formiranja) najzastupljenijih ambalažnih oblika. Sticanje inženjerskih znanja potrebnih za usavršavanje u oblasti ambalaže i pakovanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti mogu samostalno da izaberu odgovarajući materijal i najpovoljniji oblik za izradu ambalaže za pakovanje datih proizvoda. Studenti poznaju primenu i način izrade (formiranja) najzastupljenijih ambalažnih oblika.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija i funkcije ambalaže. Obezbeđenje funkcija ambalaže; Kriterijumi za izbor oblika ambalaže; Zakonska regulativa u oblasti ambalaže i pakovanja; Vrste i svojstva stakla za izradu ambalaže. Način formiranja staklene ambalaže. Primena staklene ambalaže; Vrste i svojstva metalnih materijala za izradu ambalaže. Postupci izrade pojedinih oblika metalne ambalaže. Primena metalne ambalaže; Vrste i svojstva plastičnih masa za izradu ambalaže. Način formiranja pojedinih oblika ambalaže od plastičnih masa. Primena ambalaže od plastičnih masa; Vrste (sastav) i svojstva višeslojnih savitljivih ambalažnih materijala; Način izrade višeslojnih savitljivih ambalažnih materijala i izrade ambalažnih oblika od njih. Primena; Ostali ambalažni materijali: drvo, guma, tekstil.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe; Obilazak fabrika za proizvodnju ambalaže od materijala koji se izučavaju.
  Literatura
  1. Nenad Stričević, Suvremena ambalaža 1 i 2, Školska knjiga, Zagreb, 1982
  2. Ivan Vujković, Kata Galić, Martin Vereš, Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007.
  3. Vlastimir Crnković, Ambalaža za životne namirnice, Privredni pregled, Beograd, 1980.
  4. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, Skupština Republike Srbije, 2009
  5. Packaging Materials, Metals Packaging for Foodstuffs, Peter K.T. Oldring and Ulrich Nehring, Inter. Life Sci. Institute, 2007
  6. Aluminum Alloys for Packaging, J.G.Morris et.al., TMS, 1993.
  7. V. Lazić, D. Novaković, Ambalaža i životna sredina, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe i pokazne vežbe. Seminarski rad. Obavezna izrada četiri domaća zadatka, po jedan iz svake grupe ambalažnih materijala. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 5