Navigacija

14MIMA4 - Savremeni ambalažni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni ambalažni materijali
Akronim 14MIMA4
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Principi održivog razvoja reflektuju se na oblast ambalaže kroz: optimizaciju pakovanja u cilju minimizovanja uticaja na okolinu postizanjem minimalne mase i zapremine uz adekvatnu zaštitu proizvoda, orgovornu upotrebu teških metala i drugih opasnih materija, ponovno korišćenje ambalaže za istu svrhu za koju je izrađena, zahteve da se ambalaža deponuje kao reciklabilna ili da može da se iskoristi za dobijanje energije, zahteve da ambalaža može da se podvrgne organskom reciklovanju. ; Principi savremene ambalaže zahtevaju jednostavnost u izradi, korišćenje proverenih i naprednih materijala i posebnu pažnju koja se posvećuje reciklovanju počev od faze projektovanja ambalaže. Osim toga potrebno je obratiti pažnju na zahteve za transportovanje materijala i postizanje veće sigurnosti za potrišače korišćenjem novih materijala. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju nove sisteme pakovanja i da organizuju proizvodnju korišćenjem naprednih tehnika vezanih za nove materijale i njihovo procesiranje i projektovanje. Održivost koncepta biće prezentovana kroz studije slučaja, pisane izveštaje i usmene prezentacije koji će nastati korišćenjem sadržaja sa predavanja i iz literature.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodni deo počinje osvrtom na osnovne klase materijala koji se koriste za ambalažu koji uključuje papir i karton, staklo, metal (posebno čelik i aluminijum) i polimere i kompozite. ; Tokom predavanja biće pokrivene sledeće teme: ; 1. Osnovni koncepti savremenih ambalažnih materijala ; 2. „Pametna“ i aktivirana ambalaža, kako sistemi „pametne“ i aktivirane ambalaže funkcionišu? ; 3. Faktori koji će dovesti do porasta primene „pametne“ ambalaže i osnovne postavke sistema kvaliteta korišćenjem inteligentnih etiketa ; 4. „Inteligentni“ načini pakovanja za sveže proizvode posebno za voće i povrće ; 5. Samo grejući i samohladeći sistemi pakovanja ; 6. Termohromatsko označavanje materijala ambalaže ; 7. Koncepti pametnog pakovanja za farmaceutske proizvode ; 8. „Inteligentni“ zaštitni sistemi pakovanja ; 9. Sistemi lakog otvaranja pakovanja ; 10. Mogući problemi u vezi sa pametnom ambalažom ; 11. Doprinos pametne ambalaže različitim sektorima industrije ; 12. Sadašnje viđenje razvoja „inteligentnih“ sistema pakovanja ; 13. Proučavanje prirodnih sistema pakovanja i učenje od prirode. ;
  Sadržaj praktične nastave Izrada seminarskog rada iz oblasti savremenih ambalažnih materijala u okviru koga će biti napisan izveštaj i organizovana usmena prezentacija
  Literatura
  1. Radmila Jančić Heinemann, beleške sa predavanja 2013. TMF Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja i prezentacije seminarskih radova studenata
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari