Navigacija

D107 - Ambalaža za specijalne namene

Specifikacija predmeta
Naziv Ambalaža za specijalne namene
Akronim D107
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studije iz ove oblasti osposobljavaju studenta da kvalitetno i naučno-istraživački, samostalno unapređuje ovu oblast, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Upoznavanje sa materijalima za nove tehnologije, izuzetnih svojstava, za primenu u specijalnim oblastima, kao što su: svemirska tehnologija, biomedicina, stomatologija, elektronika, farmacija, prehrambena industrija, itd.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno položenog ispita, student je stekao sposobnost da analizira i formuliše složene probleme koji ga kao inženjera očekuju, kao i mogućnost davanja rešenja kako da se unapredi proces ili finalni proizvod, uz veštinu komunikacije, jasno formulisanje problema, rešenje postavljenog zadatka i prezentaciju dobijenih rezultata, kako samostalno, tako i kao deo tima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ovaj predmet upoznaje studenta sa ambalažom za specijale namene. ; Nastavne jedinice su: materijali koji se koriste za ambalažu za specijalne namene; projektovanje tehnologije i proizvodnja specijalne ambalaže; ispitivanje kvaliteta specijalne ambalaže i način davanja sertifikata; postupci za proizvodnju i izrada ambalaže za uslove ekstremne temperature, vlage, radioaktivnog zračenja; ambalaža za pakovanje ili skladištenje opasnih materija, ambalaža u farmaceutskoj industriji, barijerana svojstva i izrada ambalaže u sterilnim uslovima; specijalna ambalaža za prehrambenu industriju; kao i označavanje ambalaže i upoznavanje sa međunarodnim standardima o pakovanju, transportu i uskladištenju robe koja se pakuje u specijalnoj ambalaži ; U okviru programa vežbi student samostalno radi tehnološki projekat na konkretnom primeru iz prakse.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. M. Krgović, O. Perviz: Grafički materijali, TMF, Beograd 2005.
  2. M. Krgović, D. Ošap, V. Konstatinović, O. Perviz, P. Uskoković: Ispitivanje grafičkih materijala, TMF, Beograd, 2006.
  3. M. Černec, F. Mivšek, L. Scheicher, P. Kosmač, V. Kranjec, A. Kozjek, V. Rutar, Embalaža iz kartona in valovitega kartona, Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, Slovenija, 2005.
  4. A. Savolainen, Paper and Paperboard Converting, Finnish Paper Engineers' Association and TAPPI, Gummerus Printing, Jyväskylä, Finland, 1998.
  5. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH Verlag GMBH&Co. KgaA, Weinheum, Germany 2006.
  6. Coles, R., McDowell, D., Kirwan, M.: Food Packaging Technolgy, Blackwell ; Publishing Ltd., 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, obavezna izrada seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50