Navigacija

14IIM415 - Funkcionalni kompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalni kompozitni materijali
Akronim 14IIM415
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Kompozitni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska znanja o strukturi, svojstvima i procesima sinteze funkcionalnih kompozitnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni: ; - da ovladaju metodama površinskog tretiranja funkcionalne faze i izbora matrične faze prema nameni funkcionalnog kompozitnog materijala, ; - da se osposobe da koriste savremene metode karakterizacije strukture i metode ispitivanja funkcionalnih svojstava kompozitnih materijala, ; - da se osposobe za primenu funkcionalnih materijala u sistemima u kojima mogu uspešno zameniti konvencionalne kompozitne materijale ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Pojam i klasifikacija funkcionalnih kompozitnih materijala ; • Konstrukcioni kompozitni materijali: materijali za matrice i ojačavanje u kompozitima, granične međufazne površine: ojačanje-matrica, kompoziti sa polimernom matricom., kompoziti sa metalnom matricom, kompoziti sa keramičkom matricom ; • Kompozitni materijali za toplotne primene ; • Kompozitni materijali za električne primene ; • Kompozitni materijali za elektromagnetne primene ; • Kompozitni materijali za termoelektrične primene ; • Kompozitni materijali za dielektrične primene ; • Kompozitni materijali za optičke primene ; • Kompozitni materijali za magnetne primene ; • Kompozitni materijali za elektrohemijske primene ; • Kompozitni materijali za biomedicinske primene , ; • Kompozitni materijali za balističku zaštitu i apsorbciju vibracija ; • Multifunkcionalni „ pametni” kompozitni materijali
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. R. Aleksić , V. Radojević, R.Jančić, Funkcionalni kompozitni materijali, beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013;
  2. D. D.L. Chung, Applied Materials Science-Aplications of Engineering Materials in Structural, Electronics, Thermal, and other industries, CRC Press, Washington, D.C., 2001; ISBN 0-8493-1073-3
  3. D.D.L.Chung, Composite Materials: Science and Applications, Functional Materials for Modern Technologies, Springer, London, 2002; ISBN 978-1-4471-3732-0
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20