Navigacija

14MIMF2 - Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalni kompozitni materijali - viši kurs
Akronim 14MIMF2
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Kompozitni materijali Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska znanja o strukturi, svojstvima i procesima sinteze funkcionalnih kompozitnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni: ; - da ovladaju metodama površinskog tretiranja funkcionalne faze i izbora matrične faze prema nameni funkcionalnog kompozitnog materijala, ; - da se osposobe da koriste savremene metode karakterizacije strukture i metode ispitivanja funkcionalnih svojstava kompozitnih materijala, ; - da se osposobe za primenu funkcionalnih materijala u sistemima u kojima mogu uspešno zameniti konvencionalne kompozitne materijale ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Pojam i klasifikacija funkcionalnih kompozitnih materijala ; • Konstrukcioni kompozitni materijali: materijali za matrice i ojačavanje u kompozitima, granične međufazne površine: ojačanje-matrica, kompoziti sa polimernom matricom., kompoziti sa metalnom matricom, kompoziti sa keramičkom matricom ; • Kompozitni materijali za toplotne primene ; • Kompozitni materijali za električne primene ; • Kompozitni materijali za elektromagnetne primene ; • Kompozitni materijali za termoelektrične primene ; • Kompozitni materijali za dielektrične primene ; • Kompozitni materijali za optičke primene ; • Kompozitni materijali za magnetne primene ; • Kompozitni materijali za elektrohemijske primene ; • Kompozitni materijali za biomedicinske primene , ; • Kompozitni materijali za balističku zaštitu i apsorbciju vibracija ; • Multifunkcionalni „ pametni” kompozitni materijali
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R. Aleksić , V. Radojević, R.Jančić, Funkcionalni kompozitni materijali, beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013;
   2. D. D.L. Chung, Applied Materials Science-Aplications of Engineering Materials in Structural, Electronics, Thermal, and other industries, CRC Press, Washington, D.C., 2001; ISBN 0-8493-1073-3
   3. D.D.L.Chung, Composite Materials: Science and Applications, Functional Materials for Modern Technologies, Springer, London, 2002; ISBN 978-1-4471-3732-0
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20