Navigacija

IŽS313 - Materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali
Akronim IŽS313
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja o inženjerskim materijalima kako bi se osposobili da ih adekvatno koriste za izradu procesne opreme, konstrukcija, alata i ambalaže kao i metodama za karakterizaciju strukture, fizičko-mehaničkih svojatava i uslova prerade.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da primene principe nauke o materijalima i inženjerstva materijala pri: ; - karakterizaciji strukture i fizičko-mehanička svojstava materijala, ; - anlizi uzroka oštećenja i loma materijala usled korozije, oksidacije, dinamičkih i statičkih mehaničkih naprezanja na niskim i povišenim temperaturama i načina za njihovo uklanjanje ; - optimalnom izboru materijala i metoda obrade ; - principima recikaže materijala ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod u nauku o materijalima i inženjerstvo materijala ; 2. Struktura metalnih materijala ; 3. Mehanička svojstva metalnih materijala ; 4. Dijagrami stanja i fazne transformacije u legurama ; 5. Postupci prerade metalnih materijala ; 6. Primena metalnih materijala ; 7. Keramički materijali-klasifikacija, struktura, svojstva i postupci prerade ; 8. Primena keramičkih materijala ; 9. Polimerni materijali-klasifikacija, struktura, svojstva i postupci prerade ; 10. Primena polimernih materijala ; 11. Kompozitni materijali-klasifikacija, struktura, svojstva i postupci prerade ; 12. Primena kompozitnih materijala; ; 13. Savremeni funkcionalni materijali ; 14. Mehanizmi oštećenja, loma i zaštite materijala ; 15. Principi optimalnog izbora inženjerskih materijala ;
  Sadržaj praktične nastave 1.Ispitivanje metala zatezanjem; 2. Određivanje modula elastičnosti materijala; 3. Ispitivanje tvrdoće metala; 4. Ispitivanje žilavosti materijala; 5. Tehnološka ispitivanja svojstava limova i žica; 6. Metalografija legura železa; 7. Termička obrada čelika i legura aluminijuma, ispitivanje prokaljivosti čelika; 8.Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva; 9. Ispitivanje mehaničkih svojstava keramičkih materijala; 10. Ispitivanje mehaničkih svojstava polimernih materijala.11. Ispitivanje mehaničkih svojstava kompozitnih materijala,
  Literatura
  1. R. Aleksić, Materijali, Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013.;
  2. R. Aleksić, Materijali, Zbirka zadataka, CD, TMF, 2013.;
  3. W.D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch., Materials science and engineering: an introduction, 8-th edition, John Willey&Sons, New York, 2010, ISBN 978-0-470-41997-7.
  4. Ashby, M. F., Materials Selection in Mechanical Design, 4th ed., Elsevier Ltd., Oxford, 2011, ISBN 978-1-85617-663-7
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari